މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

0
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/300 ރުފިޔާއެވެ. ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ބްލޮކް ނުނަގާނަމަ -/250 ރުފިޔާ އެވެ. ޓިކެޓެއްގެ އަގަށް %6 ޖީއެސްޓީ އިތުރުވާނެއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722...

އެންމެފަސް

0
ސުވާލު: ﷲ އަޅުގަނޑަށް ދަރިފުޅަކު ދެއްވިތާ މިހާރު ތިން މަސް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ޢަޤީޤާ ކަތިނުލަމެވެ. މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުގެ މައްޗައް ފާފައެއް ވާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު: ޢަޤީޤާ ކަތިލުމަކީ ގިނަ ދަންނަބޭކަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި...

0
ލޯބިވެރިޔާއާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި ވިންގްސް ފުޅިއެއް ބޯލި ހއ.ހޯރަފުށީ އަންހެނަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައި.ސީ.ޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. އޭނާގެ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 1:30 ހާއިރުއެވެ. އޭނާއަށް އައި.ސީ.ޔޫގައި މިހާރު...

ޚަބަރު

0
ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ޓީވީއެމް އިން ބާއްވަމުން އަންނަ "އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އޮޑިޝަނުން 2 ފަރާތެއް ހޮވިއްޖެއެވެ. މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ މުޖްތަބާ ރަޝީދު (މުޖޫ) ވިދާޅުވިގޮތުގައި...

ރިޕޯޓް

0
ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރޭގައި ފެން ބޮޑުވުމުން ހަނދާންމިވީ ކުޅުދުއްފުށީ ފެން ހިންދާ ނިޒާމްގެ މަތިންނެވެ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓައި ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ...

0
"ދަރިންނަށް އަޅާލުމާއި، އެކުދީންގެ މެދުގައި އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުން" ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫއެކެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގެ މަޢުލޫއެވެ. ޚުޠުބާގައި މަޢުލޫއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. އުފެދޭ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވައިދޭއިރު،...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ޕޭރަންޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޣާޒީ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. އެސްކޫލްގެ ކުޅޭ ބިމުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު އަންހެނުންގެ ފައިނަލް މެޗް ޣާޒީ ހައުސް...

0
ހއ އަދި ހދ އަތޮޅަށް އަމާޒުންކޮންގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މެންޑޭޓް ކުރައްވާ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު...