KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
މަތީ ތަޢުލީމްގެ 4 ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަމަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފި

މަތީ ތަޢުލީމްގެ 4 ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަމަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފި

ހދ.އަތޮޅު ދަރީންނަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެތެރެއިން މިހާތަނަށް 4 ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިފައިވާކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އެކައުންސިލްގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި…

#TourismNehHDh
މަތީ ތަޢުލީމްގެ 4 ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަމަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފި

މަތީ ތަޢުލީމްގެ 4 ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާކަމަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފި

ހދ.އަތޮޅު ދަރީންނަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެތެރެއިން މިހާތަނަށް 4 ސްކޮލަރޝިޕ

ރިޕޯޓް
ބޭނުން ފުދުނީމަ ހަނދާން ނެތުނީބާ؟

ބޭނުން ފުދުނީމަ ހަނދާން ނެތުނީބާ؟

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ޕެނަލް ބޯޑުތައް މިދިއަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެތެރޭގައި އަނދައިގެން މާލެއަށް ދިމާވި ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Pentagram
ކުޅިވަރު

ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިހަވަންދޫ ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރ ހޯދައިފި

ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިހަވަންދޫ ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރ ހޯދައިފި

ހއ އަދި ހދ.އަތޮޅުގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހަނިމާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިއަ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ނޯތު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން…

ނޯތު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އިހަވަންދޫއާއި މުރައިދޫ ދަތުރުކޮށްފި

ނޯތު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އިހަވަންދޫއާއި މުރައިދޫ ދަތުރުކޮށްފި

ހދ.ހަނިމާދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ނޯތު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އިހަވަންދޫ ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރ އާއި މުރައިދޫ…

ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ނޯތު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތު ސެމީއަށް ހއ ގެ 4 ޓީމް

ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ނޯތު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތު ސެމީއަށް ހއ ގެ 4 ޓީމް

ހދ.ހަނިމާދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ނޯތު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ހއ.އަތޮޅުގެ 4 ޓީމްވެސް ސެމީފައިނަލަށް…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއް ކޮޕީކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ފިޠުރަތުގައި ހުންނަ ކަމެކެވެ. ތަފާތު ފަންނުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢިލްމީ ހޯދުންތަކާއި ތަޖުރިބާ ތަކުގައި އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ފައިދާ އަނެއް…

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި…