KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފިއެވެ. ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އިއްޔެ ދޫކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރާއި، މަކުނުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންނެވެ. މި ޚިދުމަތް ފެއްޓުމަށްޓަކައި…

#TourismNehHDh
ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފިއެވެ. ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އިއްޔެ ދޫކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރާއި، މަކުނުދޫ ޕޮލިސް ސ

ރިޕޯޓް
ބޭނުން ފުދުނީމަ ހަނދާން ނެތުނީބާ؟

ބޭނުން ފުދުނީމަ ހަނދާން ނެތުނީބާ؟

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ޕެނަލް ބޯޑުތައް މިދިއަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެތެރޭގައި އަނދައިގެން މާލެއަށް ދިމާވި ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Pentagram
ކުޅިވަރު

“އާދަމް އިސްމާޢީލް ލީގް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

“އާދަމް އިސްމާޢީލް ލީގް” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުޅިވަރުގެ މައިދާނަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ޝަޚްސިއްޔަތެއް ކަމަށްވާ ކުޅުދުއްފުށީ ދެބުދާރުގެ، އާދަމް އިސްމާޢީލް (ސޭކު އާދަންބެ) ގެ ޝަރަފްގައި…

ބެލެނިވެރިންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމީރު އަމީން ހޯދައިފި

ބެލެނިވެރިންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމީރު އަމީން ހޯދައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ކޭ.ވައި.އާރ.ސީ) ން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 6 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް…

ބެލެނިވެރިން ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ މެޗް އަފީފުއްދީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބެލެނިވެރިން ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ މެޗް އަފީފުއްދީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ކޭ.ވައި.އާރ.ސީ) ން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 6 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއް ކޮޕީކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ފިޠުރަތުގައި ހުންނަ ކަމެކެވެ. ތަފާތު ފަންނުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢިލްމީ ހޯދުންތަކާއި ތަޖުރިބާ ތަކުގައި އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ފައިދާ އަނެއް…

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި…