KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ – މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ – މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މިހާރު ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހދ.ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބް މުޙައްމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާލުވީ…

#TourismNehHDh
ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ – މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ – މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މިހާރު ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހދ.ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައ

ރިޕޯޓް
ނޮޅިވަރަންފަރު ޓްރެއިނިންގ ރިސޯޓް ކޮބާ؟

ނޮޅިވަރަންފަރު ޓްރެއިނިންގ ރިސޯޓް ކޮބާ؟

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޓްރެއިނިންގ ރިސޯޓެއް ހަދަން ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ ޓޫރިޒަމްގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިނގަމުން ނުދާ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ކްއަންޓަމް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލް ލަސްކޮށްފި

ކްއަންޓަމް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލް ލަސްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކްއަންޓަމް ފިހާރައިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ “ކްއަންޓަމް ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2014″ ގެ ސެމީފައިނަލް…

ކިންގްސްޓަން އަދި ހެވިޓް ސެމީއަށް

ކިންގްސްޓަން އަދި ހެވިޓް ސެމީއަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ކްއަންޓަމް ފިހާރައިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ”ކްއަންޓަމް ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2014” ގެ 11 ވަނަ މެޗް…

މިރޭގެ މެޗްތައް ކާމިޔާބުކުރީ އިންޓެލް އަދި އޭޓީއައި

މިރޭގެ މެޗްތައް ކާމިޔާބުކުރީ އިންޓެލް އަދި އޭޓީއައި

ކުޅުދުއްފުށީ ކްއަންޓަމް ފިހާރައިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ”ކްއަންޓަމް ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2014” ގެ ނުވަ ވަނަ މެޗް…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

މާތް ﷲ އެކަލާންގެ ނަބިއްޔާ مُحَمَّـد صـلّى الله علـيـه وسـلّم އަށް މައްކާ ދޫކުރައްވައި މަދީނާއަށް ހިޖްރަ ކުރެއްވުމަށް އިޛުނަ ދެއްވި ހިނދު ކީރިތި ރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނުގެ…

ﻗﺮﺁﻦ ކިޔެވުން

ﻗﺮﺁﻦ ކިޔެވުން

އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސަކު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ހަވީރު އޮފީސް ނިންމާލާފައި އޭނާ ގޮވައިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔައީމެވެ. އަހަރެމެންނަށް ދެވުނު އިރު އެތާނގައި (ހޮސްޕިޓަލްގައި) ވަރަށް…