KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފި

ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ނޭކުރެންދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެންޑް) ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފިތުރު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފިއެވެ. މި ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން މިރޭ ވަނީ ފިރިހެނުންގެ…

ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފި

ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ނޭކުރެންދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެންޑް) ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފިތުރު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފިއެވެ. މި ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް އެޖ

ރިޕޯޓް
ނުދައްކާ ވާހަކަ 1 – ވަޒީފާއެއް ނެތްތަ؟

ނުދައްކާ ވާހަކަ 1 – ވަޒީފާއެއް ނެތްތަ؟

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައްސަތޭކަ ކުދިންނެއް މިކުޅުދުއްފުށިން ނިކުމެއެވެ. އެފަދަކުދިންނަށް ވަޒީފާއެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އާވެގެން…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

400 މީޓަރ ދުވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޙުސައިން ރިޒާ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

400 މީޓަރ ދުވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޙުސައިން ރިޒާ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

އެމެރިކާގެ އޮރެގަން ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އައި.އޭ.އޭ.އެފް ވޯލްޑް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޙުސައިން ރިޒާ،…

ޑްރިބްލަ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިދެލި ޓީމުން ހޯދައިފި

ޑްރިބްލަ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވިދެލި ޓީމުން ހޯދައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޑްރިބްލް ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ”ޑްރިބްލް ކަޕް 5” ސިކްސް އަ ސައިޑް ފުޓްބޯޅަ…

ޑްރިބްލް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފަހުޖާގަ ފެހިދޫލައަށް

ޑްރިބްލް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފަހުޖާގަ ފެހިދޫލައަށް

ޑްރިބްލް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ފެހިދޫލަ ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ފެހިދޫލަ ޓީމް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ…

ދީނާއި ދުނިޔެ

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

ރަމަޟާން މަހުގައި އަންނަ ލައިލަތިލް ޤަދުރީގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާހެއްޔެވެ. އެރެއަކީ އެއީ މަތިވެރިވެގެންވާ ރެއެކެވެ. އެހެނީ އެރެއަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލް އަލައިހިއްސަލާމް މުހައްމަދު صلىاللهعليهوسلم ގެ މައްޗަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ…

އިސްތިސްޤާ ނަމާދު

އިސްތިސްޤާ ނަމާދު

1- ފެން ދަތިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ވާރޭ ވެހުން ލަސްވަނީނަމަ ވާރޭ ވެއްސެވުމަށް އެދި ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރުމީ ސުއްނަތެކެވެ. މިގޮތުން މޮޅުގޮތަކީ ބޮޑުޖަމާޢަތެއްގައި އެރަށެއްގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ޖަމާވެ ނަމާދުކުރުމަށްފަހު…