KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ހދ.ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއަޔާތުގައި ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދީފައިވަނީ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކޮށްދިން ވައިކަރަދޫ މިސުރުރުވާގެ،…

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ހދ.ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް ހދ.އަތޮޅު މަދ

ރިޕޯޓް
ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރި ހދ.ގެ 3 ރަށް ނަގަނީ

ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރި ހދ.ގެ 3 ރަށް ނަގަނީ

ދުވަސްވަރަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ވަގުތަކީ 11 އޯގަސްޓް 2013…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

އައި.ޕީ.އެސްގެ ސްޕޯރޓްސް މީޓް މިއަދު ބާއްވައިފި

އައި.ޕީ.އެސްގެ ސްޕޯރޓްސް މީޓް މިއަދު ބާއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އިރުމަތި އަވަށު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ބޭބީ ނާސަރީ އާއި ނާސަރީ ކުދިންގެ ސްޕޯރޓްސް މީޓް މިއަދު…

މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑްގެ 18 އަހަރުންދަށުގައި ބައިން ދެވަނަ ޙުސައިން ރިޒާއަށް

މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑްގެ 18 އަހަރުންދަށުގައި ބައިން ދެވަނަ ޙުސައިން ރިޒާއަށް

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ކުޅިވަރު ރޮނގުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ “މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑް”…

ހިރަފުސް ކަޕް 7 ފެށިއްޖެ

ހިރަފުސް ކަޕް 7 ފެށިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “ހިރަފުސް ކަޕް 7″ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެއެވެ. ހިރަފުސް ދަނޑުގައި މިއަދު…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

  ޢީދު ދުވަސް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢާއިލާމީހުންނަށާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: މުސްލިމުން އެކަކުއަނެކަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޢާއިލާގެ މީހުނަށް…

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

ރަމަޟާން މަހުގައި އަންނަ ލައިލަތިލް ޤަދުރީގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާހެއްޔެވެ. އެރެއަކީ އެއީ މަތިވެރިވެގެންވާ ރެއެކެވެ. އެހެނީ އެރެއަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލް އަލައިހިއްސަލާމް މުހައްމަދު صلىاللهعليهوسلم ގެ މައްޗަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ…