KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 2 ވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 2 ވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރާޒީގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެކައުންސިލުން ފާސްކޮށް, ދެވަނަ ފަހަރަށް އޭނާ މަޤާމުން ދުރުކޮށްފިއެވެ. ރާޒީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި…

#TourismNehHDh
ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 2 ވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 2 ވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރާޒީގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެކައުންސިލުން ފާސްކޮށް, ދެވަނަ ފަހަރަށް އޭނާ މަޤާމުން ދުރުކޮށްފިއެވެ. ރާޒީގެ އިތުބާރު ނެތް

ރިޕޯޓް
ބޭނުން ފުދުނީމަ ހަނދާން ނެތުނީބާ؟

ބޭނުން ފުދުނީމަ ހަނދާން ނެތުނީބާ؟

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ޕެނަލް ބޯޑުތައް މިދިއަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެތެރޭގައި އަނދައިގެން މާލެއަށް ދިމާވި ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

W3Schools
ކުޅިވަރު

އޭއެސް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންކަން އަމީނީ ހައުސް ހޯދައިފި

އޭއެސް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންކަން އަމީނީ ހައުސް ހޯދައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 8 ވަނަ އިންޓަރ ހައުސް އެތްލެޓިކްސް މީޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމީނީ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ.…

ޖޭއެސް އިންޓަރ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓޮޕާޒް ހައުސް ހޯދައިފި

ޖޭއެސް އިންޓަރ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓޮޕާޒް ހައުސް ހޯދައިފި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ 16 ވަނަ އިންޓަރ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓޮޕާޒް ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ޓޮޕާޒް ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން…

މުޙައްމަދު އާދަމް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫތު ފްރެންޑްސް ހޯދައިފި

މުޙައްމަދު އާދަމް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫތު ފްރެންޑްސް ހޯދައިފި

ހދ.ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން، އެޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ މަރުޙޫމް މުޙައްމަދު އާދަމް/ ބޯގަންވިލާ، ހދ.ހަނިމާދޫގެ،…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއް ކޮޕީކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ފިޠުރަތުގައި ހުންނަ ކަމެކެވެ. ތަފާތު ފަންނުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢިލްމީ ހޯދުންތަކާއި ތަޖުރިބާ ތަކުގައި އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ފައިދާ އަނެއް…

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި…