KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ހދ.އަތޮޅު ތެދުވަނީ

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ހދ.އަތޮޅު ތެދުވަނީ

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނާއެކު ހދ.އަތޮޅު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް އެކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅުގައި މީހުން އުޅޭ 13 ރަށުގައި އެއްވަގުތެއްގައި…

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ހދ.އަތޮޅު ތެދުވަނީ

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ހދ.އަތޮޅު ތެދުވަނީ

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނާއެކު ހދ.އަތޮޅު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް އެކައުންސި

ރިޕޯޓް
ނުދައްކާ ވާހަކަ 1 – ވަޒީފާއެއް ނެތްތަ؟

ނުދައްކާ ވާހަކަ 1 – ވަޒީފާއެއް ނެތްތަ؟

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައްސަތޭކަ ކުދިންނެއް މިކުޅުދުއްފުށިން ނިކުމެއެވެ. އެފަދަކުދިންނަށް ވަޒީފާއެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އާވެގެން…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ކުރިނބީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.ސީ ކަރާ ހޯދައިފި

ކުރިނބީ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.ސީ ކަރާ ހޯދައިފި

ކުރިނބީ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއަ “ޓަޗް ވިތް ކުރިނބީ ފާސްޓިން ފުޓްސަލް ކަޕް” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން…

ސެމީގެ 2 ވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް 3 ވަނަ މެޗަށް ފެހިދޫލަ

ސެމީގެ 2 ވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް 3 ވަނަ މެޗަށް ފެހިދޫލަ

ޑްރިބްލަ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް ފެހިދޫލަ ސެމީފައިނަލްގެ ތިންވަނަ މެޗަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.…

ޑްރިބްލް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ވިދެލި

ޑްރިބްލް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ވިދެލި

ޑްރިބްލް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ވިދެލި ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ވިދެލި ޓީމް ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ…

ދީނާއި ދުނިޔެ

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

ރަމަޟާން މަހުގައި އަންނަ ލައިލަތިލް ޤަދުރީގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާހެއްޔެވެ. އެރެއަކީ އެއީ މަތިވެރިވެގެންވާ ރެއެކެވެ. އެހެނީ އެރެއަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލް އަލައިހިއްސަލާމް މުހައްމަދު صلىاللهعليهوسلم ގެ މައްޗަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ…

އިސްތިސްޤާ ނަމާދު

އިސްތިސްޤާ ނަމާދު

1- ފެން ދަތިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ވާރޭ ވެހުން ލަސްވަނީނަމަ ވާރޭ ވެއްސެވުމަށް އެދި ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރުމީ ސުއްނަތެކެވެ. މިގޮތުން މޮޅުގޮތަކީ ބޮޑުޖަމާޢަތެއްގައި އެރަށެއްގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ޖަމާވެ ނަމާދުކުރުމަށްފަހު…