KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތަކުރާރުކޮށް ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ތުހުމަތުގައި ހއ.ދިއްދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 86 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކުޑަކުއްޖަކާ…

#TourismNehHDh
ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތަކުރާރުކޮށް ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ތުހުމަތުގައި ހއ.ދިއްދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 86 އަހަ

ރިޕޯޓް
ބޮއްސުންލާފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމް

ބޮއްސުންލާފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމް

ތަޢުލީމީ ނިޒާމަކީ ޤައުމެއްގެ އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލަކަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ރުކުނެވެ. ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުންގެ ބިންގަލެވެ. އެ ނިޒާމު…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

އަތޮޅު ޗެމްޕިއަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އަތޮޅު ޗެމްޕިއަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޒޯން 1 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯދައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން…

ހދ.އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ހޯދައިފި

އެންމެފަހުގެ ރަނަރަފް ހަނިމާދޫ ސާއްބަ އެކުވެރި ކްލަބް ބަލިކޮށް ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ…

ޒިގްޒެގް ބަލިކޮށް ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ފައިނަލަށް

ޒިގްޒެގް ބަލިކޮށް ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ފައިނަލަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގް ބަލިކޮށް ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފަހުޖާގަ ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ﻗﺮﺁﻦ ކިޔެވުން

ﻗﺮﺁﻦ ކިޔެވުން

އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސަކު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ހަވީރު އޮފީސް ނިންމާލާފައި އޭނާ ގޮވައިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔައީމެވެ. އަހަރެމެންނަށް ދެވުނު އިރު އެތާނގައި (ހޮސްޕިޓަލްގައި) ވަރަށް…

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތްކަން

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތްކަން

لحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ޢަރަފާތް ދުވަހަކީ މާތްވެގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އެދުވަހަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ދުވަހެކެވެ. އަދި މަލާއިކަތުންގެ…