KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
3 ޕޮއިންޓާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

3 ޕޮއިންޓާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗް ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ ހަނިމާދޫ…

#TourismNehHDh
3 ޕޮއިންޓާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

3 ޕޮއިންޓާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް 3 ޕޮއިންޓާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި މި

ރިޕޯޓް
ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް – ފަތުރުވެރިކަމާއި ޖަމާޢަތުގެ ތަރައްޤީ

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް – ފަތުރުވެރިކަމާއި ޖަމާޢަތުގެ ތަރައްޤީ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ސެޕްޓެމްބަރ 27 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ.…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ދެވަނަ މެޗް ހަނިމާދޫ ސާއްބަ އެކުވެރި ކްލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދެވަނަ މެޗް ހަނިމާދޫ ސާއްބަ އެކުވެރި ކްލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗް ހަނިމާދޫ ސާއްބަ އެކުވެރި ކްލަބް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި…

އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކްލަބް ތިލަދުންމަތި ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކްލަބް ތިލަދުންމަތި ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނޮޅިވަރަމް ކްލަބް ތިލަދުންމަތި ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު…

ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ހދ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 27 ން އަންނަ އޮކްޓޫބަރ…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

  ޢީދު ދުވަސް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢާއިލާމީހުންނަށާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: މުސްލިމުން އެކަކުއަނެކަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޢާއިލާގެ މީހުނަށް…

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

ރަމަޟާން މަހުގައި އަންނަ ލައިލަތިލް ޤަދުރީގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާހެއްޔެވެ. އެރެއަކީ އެއީ މަތިވެރިވެގެންވާ ރެއެކެވެ. އެހެނީ އެރެއަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލް އަލައިހިއްސަލާމް މުހައްމަދު صلىاللهعليهوسلم ގެ މައްޗަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ…