KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އައި.ޕީ.އެސް ސޭލުން 35 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އައި.ޕީ.އެސް ސޭލުން 35 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ އިރުމަތިއަވަށު ޕްރީސްކޫލް (އައި.ޕީ.އެސް) ގެ ޕީ.ޓީ.އޭ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެގޮތުން ބޭއްވި “ހުސްކުރާ ސޭލް” އިން 35 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރުފަހު…

#TourismNehHDh
އައި.ޕީ.އެސް ސޭލުން 35 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

އައި.ޕީ.އެސް ސޭލުން 35 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ އިރުމަތިއަވަށު ޕްރީސްކޫލް (އައި.ޕީ.އެސް) ގެ ޕީ.ޓީ.އޭ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެގޮތުން ބޭއްވި "ހުސްކުރާ ސޭލް" އިން 35 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓް
ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން!

ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް! ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން!

ޗައިނާގެ ރައީސް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި، ޝަރަފުވެރި ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ކުޅުދުއްފުށީ 3 ކުޅުންތެރިއަކު

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ކުޅުދުއްފުށީ 3 ކުޅުންތެރިއަކު

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓްގައި ކުޅުދުއްފުށީ 3 ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނިއްޖެއެވެ. މި ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 19…

ޕޮލިސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެކައުންޓެބިލިޓީ ހޯދައިފި

ޕޮލިސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެކައުންޓެބިލިޓީ ހޯދައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެކައުންޓެބިލިޓީ ހޯދައިފިއެވެ. އެކައުންޓެބިލިޓީ…

ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމް ކުޅުން އެކުވެރިކަމުގެ ދެވަނަ މެޗްވެސް އެޓީމުންް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމް ކުޅުން އެކުވެރިކަމުގެ ދެވަނަ މެޗްވެސް އެޓީމުންް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމް ކުޅުން އެކުވެރިކަމުގެ ދެވަނަ މެޗްވެސް އެޓީމުންް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

  ޢީދު ދުވަސް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢާއިލާމީހުންނަށާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: މުސްލިމުން އެކަކުއަނެކަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޢާއިލާގެ މީހުނަށް…

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

ރަމަޟާން މަހުގައި އަންނަ ލައިލަތިލް ޤަދުރީގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާހެއްޔެވެ. އެރެއަކީ އެއީ މަތިވެރިވެގެންވާ ރެއެކެވެ. އެހެނީ އެރެއަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލް އަލައިހިއްސަލާމް މުހައްމަދު صلىاللهعليهوسلم ގެ މައްޗަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ…