މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

0
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/300 ރުފިޔާއެވެ. ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ބްލޮކް ނުނަގާނަމަ -/250 ރުފިޔާ އެވެ. ޓިކެޓެއްގެ އަގަށް %6 ޖީއެސްޓީ އިތުރުވާނެއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722...

އެންމެފަސް

0
ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އިންޓަރ ހައުސް ޕޭރަންޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ޣާޒީ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. އެސްކޫލްގެ ކުޅޭ ބިމުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު އަންހެނުންގެ ފައިނަލް މެޗް ޣާޒީ ހައުސް...

0
ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ޓީވީއެމް އިން ބާއްވަމުން އަންނަ "އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އޮޑިޝަން މިއަދު އޮންނާނެކަމަށް ޓީވީއެމްއިން ބުނެފިއެވެ. މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ މުޖްތަބާ ރަޝީދު (މުޖޫ)...

ޚަބަރު

0
ހދ.ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް އާދަމް ވެރިކަންކުރާ ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 3 ކައުންސިލަރަކާއި، އިތުރު މެމްބަރުންތަކެއް ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު މުލިއާގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން ރ.ދުވާފަރު ކައުންސިލަރެއްގެ ގޮތުގައި...

ރިޕޯޓް

0
ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރޭގައި ފެން ބޮޑުވުމުން ހަނދާންމިވީ ކުޅުދުއްފުށީ ފެން ހިންދާ ނިޒާމްގެ މަތިންނެވެ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓައި ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ...

0
"ދަރިންނަށް އަޅާލުމާއި، އެކުދީންގެ މެދުގައި އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުން" ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫއެކެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގެ މަޢުލޫއެވެ. ޚުޠުބާގައި މަޢުލޫއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. އުފެދޭ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވައިދޭއިރު،...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ހއ އަދި ހދ އަތޮޅަށް އަމާޒުންކޮންގެން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މެންޑޭޓް ކުރައްވާ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު...

0
އާދަމް އިސްމާޢީލް ލީގުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗް ޓީމް ކޮރަލްސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކޮރަލްސް ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މިމެޗް ޓީމް ކޮރަލްސް ކާމިޔާބުކުރީ ޒިގްޒެގްއާ ވާދަކޮށް 2-1 ންނެވެ. ކޮރަލްސްގެ ގޯލްތައް ޖަހާފައިވަނީ އެޓީމްގެ ޖ.ނަމްބަރ...