KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ހދ.އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ.އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރަކަށް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރގެ މަޤާމްގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދެވެ. ހދ.އަތޮޅު އިތުރުންވެސް…

#TourismNehHDh
ހދ.އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ.އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރަކަށް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރގެ މަޤާމްގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވީ ސަބް އިންސްޕެ

ރިޕޯޓް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަނީ ކީއްކުރަން؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަނީ ކީއްކުރަން؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަނީ ނުހަނު ފޮނި އުއްމީދަކާއި އެކުގައެވެ. ކިޔަވާނިމިގެން ސްކޫލުން ނުކުންނަ ކުދިންނަކީ އެކަށީގެންވާ…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

އަތޮޅު ޗެމްޕިއަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އަތޮޅު ޗެމްޕިއަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ޒޯން 1 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހޯދައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން…

ހދ.އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ހޯދައިފި

އެންމެފަހުގެ ރަނަރަފް ހަނިމާދޫ ސާއްބަ އެކުވެރި ކްލަބް ބަލިކޮށް ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ…

ޒިގްޒެގް ބަލިކޮށް ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ފައިނަލަށް

ޒިގްޒެގް ބަލިކޮށް ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ފައިނަލަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގް ބަލިކޮށް ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފަހުޖާގަ ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ﻗﺮﺁﻦ ކިޔެވުން

ﻗﺮﺁﻦ ކިޔެވުން

އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސަކު ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ހަވީރު އޮފީސް ނިންމާލާފައި އޭނާ ގޮވައިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔައީމެވެ. އަހަރެމެންނަށް ދެވުނު އިރު އެތާނގައި (ހޮސްޕިޓަލްގައި) ވަރަށް…

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތްކަން

ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތްކަން

لحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ޢަރަފާތް ދުވަހަކީ މާތްވެގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އެދުވަހަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ދުވަހެކެވެ. އަދި މަލާއިކަތުންގެ…