KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ޓީމެއް މި…

#TourismNehHDh
ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމ

ރިޕޯޓް
ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަކީ ހަމައެކަނި ވަޢުދުވެވޭ ވަޢުދު ނުފުއްދޭތަނެއް

ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަކީ ހަމައެކަނި ވަޢުދުވެވޭ ވަޢުދު ނުފުއްދޭތަނެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީހުން ކުޑަނަމަވެސް ސަފްހާއެއް ވިދާޅުވެފައިވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަކީ ކޮބައިކަން އޮޅިފައެއް ނޯންނާނެއެވެ. ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުންގެ…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ވަންޑޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޓީމް ހޯދައިފި

ވަންޑޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޓީމް ހޯދައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް އަމާޒްކޮށްގެން އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި ”ވަންޑޭ ފުޓްސަލް ކަޕް” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުދުއްފުށީ…

ހިރަފުސް ކަޕް 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެލާރޓް ހޯދައިފި

ހިރަފުސް ކަޕް 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެލާރޓް ހޯދައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހިރަފުސް ކަޕް 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެލާރޓް ހޯދައިފިއެވެ. ހިރަފުސް…

ހިރަފުސް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފަހުޖާގަ އެލާރޓަށް

ހިރަފުސް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފަހުޖާގަ އެލާރޓަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ”ހިރަފުސް ކަޕް 7” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

  ޢީދު ދުވަސް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢާއިލާމީހުންނަށާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: މުސްލިމުން އެކަކުއަނެކަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޢާއިލާގެ މީހުނަށް…

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

ރަމަޟާން މަހުގައި އަންނަ ލައިލަތިލް ޤަދުރީގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާހެއްޔެވެ. އެރެއަކީ އެއީ މަތިވެރިވެގެންވާ ރެއެކެވެ. އެހެނީ އެރެއަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލް އަލައިހިއްސަލާމް މުހައްމަދު صلىاللهعليهوسلم ގެ މައްޗަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ…