KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އިންޓަޕޯލްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފި

އިންޓަޕޯލްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ”އިންޓަޕޯލް” ގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅަށް އިންޓަޕޯލުން…

އިންޓަޕޯލްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފި

އިންޓަޕޯލްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ''އިންޓަޕޯލް'' ގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮ

ރިޕޯޓް
ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރި ހދ.ގެ 3 ރަށް ނަގަނީ

ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރި ހދ.ގެ 3 ރަށް ނަގަނީ

ދުވަސްވަރަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ވަގުތަކީ 11 އޯގަސްޓް 2013…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ހިރަފުސް ކަޕް 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެލާރޓް ހޯދައިފި

ހިރަފުސް ކަޕް 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެލާރޓް ހޯދައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހިރަފުސް ކަޕް 7 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެލާރޓް ހޯދައިފިއެވެ. ހިރަފުސް…

ހިރަފުސް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފަހުޖާގަ އެލާރޓަށް

ހިރަފުސް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފަހުޖާގަ އެލާރޓަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ”ހިރަފުސް ކަޕް 7” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ…

ހިރަފުސް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފެހިދޫލައަށް

ހިރަފުސް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފެހިދޫލައަށް

ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ”ހިރަފުސް ކަޕް 7” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފެހިދޫލައިން…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

  ޢީދު ދުވަސް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢާއިލާމީހުންނަށާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: މުސްލިމުން އެކަކުއަނެކަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޢާއިލާގެ މީހުނަށް…

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

ރަމަޟާން މަހުގައި އަންނަ ލައިލަތިލް ޤަދުރީގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާހެއްޔެވެ. އެރެއަކީ އެއީ މަތިވެރިވެގެންވާ ރެއެކެވެ. އެހެނީ އެރެއަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލް އަލައިހިއްސަލާމް މުހައްމަދު صلىاللهعليهوسلم ގެ މައްޗަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ…