KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އައި.އެސް.އައި.އެސް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކައިވެނީގެ ބިއުރޯއެއް ހުޅުވައިފި

އައި.އެސް.އައި.އެސް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކައިވެނީގެ ބިއުރޯއެއް ހުޅުވައިފި

އިރާގާއި، ސީރިއާގެ ބައެއް ހިފައި ވަކި ޚިލާފަތެއް ހަދައިގެން އުޅޭ ޖަމާޢަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އޮފް އިރާގް އެންޑް ސީރިއާ (އައި.އެސް.އައި.އެސް) އިން އެ ޖަމާއަތަށް ނިސްބަތްވާ…

އައި.އެސް.އައި.އެސް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކައިވެނީގެ ބިއުރޯއެއް ހުޅުވައިފި

އައި.އެސް.އައި.އެސް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ކައިވެނީގެ ބިއުރޯއެއް ހުޅުވައިފި

އިރާގާއި، ސީރިއާގެ ބައެއް ހިފައި ވަކި ޚިލާފަތެއް ހަދައިގެން އުޅޭ ޖަމާޢަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އޮފް އިރާގް އެންޑް ސީރިއާ (އައި.އެސް.އައި.އެސް) އިން އެ ޖަ

ރިޕޯޓް
ނުދައްކާ ވާހަކަ 1 – ވަޒީފާއެއް ނެތްތަ؟

ނުދައްކާ ވާހަކަ 1 – ވަޒީފާއެއް ނެތްތަ؟

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައްސަތޭކަ ކުދިންނެއް މިކުޅުދުއްފުށިން ނިކުމެއެވެ. އެފަދަކުދިންނަށް ވަޒީފާއެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އާވެގެން…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފި

ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ނޭކުރެންދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެންޑް) ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފިތުރު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފިއެވެ. މި…

ޒިގްޒެގް ރަމަޟާން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަޒްޓެކްސް ހޯދައިފި

ޒިގްޒެގް ރަމަޟާން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަޒްޓެކްސް ހޯދައިފި

ޒިގްޒެގް ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް 6 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަޒްޓެކްސް ހޯދައިފިއެވެ. ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ޒިގްޒެގުން…

400 މީޓަރ ދުވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޙުސައިން ރިޒާ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

400 މީޓަރ ދުވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޙުސައިން ރިޒާ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި

އެމެރިކާގެ އޮރެގަން ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އައި.އޭ.އޭ.އެފް ވޯލްޑް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޙުސައިން ރިޒާ،…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

ޢީދު ހަދިޔާ ދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟

  ޢީދު ދުވަސް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢާއިލާމީހުންނަށާއި ރަހުމަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާދިނުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: މުސްލިމުން އެކަކުއަނެކަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޢާއިލާގެ މީހުނަށް…

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

އަޅުކަމުގެ މައްސަރު

ރަމަޟާން މަހުގައި އަންނަ ލައިލަތިލް ޤަދުރީގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާހެއްޔެވެ. އެރެއަކީ އެއީ މަތިވެރިވެގެންވާ ރެއެކެވެ. އެހެނީ އެރެއަކީ ވަޙީގެ މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލް އަލައިހިއްސަލާމް މުހައްމަދު صلىاللهعليهوسلم ގެ މައްޗަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ…