KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފިއެވެ. ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އިއްޔެ ދޫކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރާއި، މަކުނުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންނެވެ. މި ޚިދުމަތް ފެއްޓުމަށްޓަކައި…

ޚަބަރު

ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަންފަށައިފިއެވެ. ޕޮލިސް ރިޕޯޓް އިއްޔެ ދޫކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރާއި، މަކުނުދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންނެވެ. މި ޚިދުމަތް ފެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ދެ ސްޓޭޝަނުގައި އިއްޔެ ވަކިވަކިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހދ.އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ އަދި…

ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުން ދިޔަ ކަރަންޓް ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެ, ހައްލުހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި މާރޗް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލް 3 ގުނައަށް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ، މިކަމަށް…

މަތީ ތަޢުލީމްގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ސަން ޔަޓް ސެންއަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފި

މަތީ ތަޢުލީމްގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ސަން ޔަޓް ސެންއަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި, ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެދި ޗައިނާގެ ސަން ޔަޓް ސެން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ އަބްދުލްމުހައިމިން ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެޔުނިވަރސިޓީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލްއާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޑީން…

އައި.ޕީ.އެސް ޕީ.ޓީ.އޭ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކައްކާ ކޯހެއް ހިންގަނީ

އައި.ޕީ.އެސް ޕީ.ޓީ.އޭ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކައްކާ ކޯހެއް ހިންގަނީ

މަޝްހޫރު ކެއްކުންތެރިއާ ޖުވޭރިއާ ވަޖުދީއާ ގުޅިގެން 1 ދުވަހުގެ ކެއްކުމުގެ ކޯހެއް ހިންގުމަށް ހަމޖެހިފައިވާކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ އިރުމަތިއަވަށު ޕްރީސްކޫލުން ބުނެފިއެވެ. އެ ސްކޫލް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެހުންނެވި ސަމީމާ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ…

ކުޑަ އަހެން ދަރިފުޅަށް އަނިޔާ ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަންމައަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަހެން ދަރިފުޅަށް އަނިޔާ ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަންމައަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ.ކުރިނބީގައި ކުޑަ އަހެން ދަރިފުޅަށް އަނިޔާ ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަންމައަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި އަންހެން މީހާ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސަފައިވަނީ އާންމު ފަރާތަކުން ކުރި ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އެމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް…

ދަތުރު ގޮސްގެން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެ

ދަތުރު ގޮސްގެން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެ

ހދ.ކުނބުރުދޫއަށް ދަތުރު ގޮސްގެން އުޅެނިކޮށް މޫދަށް ގެނބިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު 11:05 ހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސަނދުބަރަކާގެ، ފުއާދު އަލީ (13އ) އެވެ. އެކުއްޖާ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 12:05 ހާއިރުއެވެ.  އޭރުވެސް…

ކުމުންދޫ ގޮނޑުދޮށަށް އިންސާނެއްގެ ކަށިގަނޑެއް ލައްގައިފި

ކުމުންދޫ ގޮނޑުދޮށަށް އިންސާނެއްގެ ކަށިގަނޑެއް ލައްގައިފި

ހދ.ކުމުންދޫ ގޮނޑުދޮށަށް އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ލައްގައިފިއެވެ. މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޢަލީ ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ހެނދުނު 10:30 އެހާކަންހާ އިރު، އެރަށު ގޮނޑުދޮށަށް އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑެއްގެ ބައެއް ލައްގާފައި އޮއްވާ ފެނިވައިވާކަމަށެވެ. ލައްގާފައި ވަނީ އިންސާނެއްގެ…

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ބޮޑުކުރަން 3 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢްލާންކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ބޮޑުކުރަން 3 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢްލާންކޮށްފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢްލާންކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރު ބޮޑު ކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ…

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގޮފިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މި ސައިކަލް ބުރު ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:30 ހާއިރު، އަމީރު އަމީން ސްކޫލާދިމާ ބަންޑާރަ…

Page 1 of 267123Next ›Last »