KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ނޭކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ނޭކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި, ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގައި މިރޭ ފެށި 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް…

ޚަބަރު

ނޭކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ނޭކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއާއި, ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގައި މިރޭ ފެށި 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ނޭކުރެންދޫއިން 45 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި،…

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އަޅާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އަޅާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރަން ފަށައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅުއްވައިދެއްވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ (ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނުކޮޅު ކުޅި) ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އެޅުމަށް ނަޝީދަށް ދޫކުރަށްވާފައިވާއިރު، ޕާކް އެޅުމަށް…

ޝަހުމް ހޯދަން ހަތިޔާރާއިއެކު ސިފައިން ނިކުންނާނެ – އުމަރު ނަޞީރު

ޝަހުމް ހޯދަން ހަތިޔާރާއިއެކު ސިފައިން ނިކުންނާނެ – އުމަރު ނަޞީރު

މާފުށީ ޖަލުން ފިލާފައިވާ ޝަހުމް ހޯދަން ހަތިޔާރާއިއެކު ސިފައިން ނިކުންނާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަޞީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ އުމަރު ވިދާޅުވީ ޝަހުމް ހޯދުމަށް ފުލުހުންނާއި، ސިފައިން ކުރަމުންދާ…

ޖަލުން ފިލާފައިވާ ދެ ކުށްވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖަލުން ފިލާފައިވާ ދެ ކުށްވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުން ފިލާފައިވާ ދެ ކުށްވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.  ފުލުހުން ބުނީ ފިލައިގެން އުޅެމުންދިޔަ ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހައްޔަރު ކުރި މީހާއާއި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރިތަނަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އަދި ހާމައެއް…

ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތަކުރާރުކޮށް ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި ތުހުމަތުގައި ހއ.ދިއްދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 86 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްޖިން ގުޅުންހިންގަމުންދިޔަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ…

ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެފިކް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެފިކް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ރޯޑް ޓްރެފިކް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް މާލޭގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް ޕޮލިސް ޤާއިމް ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ފުލުހުން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި،  އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުން…

”ބިޒްނަސް ސްޓާރޓްއަޕް ޓްރެއިންގ” ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

”ބިޒްނަސް ސްޓާރޓްއަޕް ޓްރެއިންގ” ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ”ބިޒްނަސް ސްޓާރޓްއަޕް ޓްރެއިންގ” ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަން ސާރވިސް ސެންޓަރ (ބީ.ޑީ.އެސް.ސީ) ން މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 30 ން އަންނަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 1 ށް ބާއްވާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކުދި އަދި…

އިޚްލާޞް ޤުރުއާން ކްލާހުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އިޚްލާޞް ޤުރުއާން ކްލާހުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

2015 ވަނަ އަހަރަށް ކުޅުދުއްފުށީ އިޚްލާޞް ޤުރުއާން ކްލާހަށް އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ކްލާހުން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި 2 އަހަރުން މަތީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް އަންނަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 10:00 ގެ…

ހދ.އޭއީސީގެ ސްކައުޓް އަދި ކަބް ސްކައުޓުން ހުވާކޮށްފި

ހދ.އޭއީސީގެ ސްކައުޓް އަދި ކަބް ސްކައުޓުން ހުވާކޮށްފި

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ސްކައުޓް އަދި ކަބް ސްކައުޓާ އަލަށް ގުޅުން ދަރިވަރުން ހުވާކޮށްފިއެވެ. އެ ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އަލަށް ކަބް ސްކައުޓާ ގުޅުނު 24 ދަރިވަރުންނާއި، ކަބް ސްކައުޓުން ސްކައުޓަށް ބަދަލުވި 22…

Page 1 of 243123Next ›Last »