KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ހދ.އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ.އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރަކަށް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރގެ މަޤާމްގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދެވެ. ހދ.އަތޮޅު އިތުރުންވެސް…

ޚަބަރު

ހދ.އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ.އަތޮޅަށް ކޮމާންޑަރެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރަކަށް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރގެ މަޤާމްގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދެވެ. ހދ.އަތޮޅު އިތުރުންވެސް ގިނަ އަތޮޅުތަކަކަށާއި، ޑިވިޜަންތަކަށްވެސް ވަނީ ކޮމާންޑަރުން ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. އެގޮތުން ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރަކަށް…

ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ޖެހިގެން ހުރި ދެގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ޖެހިގެން ހުރި ދެގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއްގެ ގުދަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، އެގުދަނާ ޖެހިގެން ހުރި 2 ގެއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކަފުލޯގޭގައި މުދާ ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަނެއްގަރޭ ފަތިހު ހިނގި އަލިފާނުގެ މިހާދިސާގައި އެގުދަނާ ޖެހިގެން ހުޅަނގަށް ހުރި ނަލަހިޔާގޭގެ 2 ކޮޓަރީގެ…

ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނޮޅިވަރަމް މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނޮޅިވަރަމް މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ކޯޓް އަމުރެއްގެދަށުން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި ހދ.ނޮޅިވަރަމް މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ ނޮޅިވަރަމް އަކޭލާގެ، ޢަލީ ޝަމީމް (30އ) އެވެ. ޢަލީ ޝަމީމް ހޯދަމުން ދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވައްކަން ކުރުމުގެ މައްސަލައަކަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރު…

ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ކޯޓް އަމުރެއްގެދަށުން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ރެޑްކޯސްޓް، ޢަބްދުﷲ ޢާލިމް (28އ) އެވެ. އޭނާ ހޯދަމުން ދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޙާޟިރު ކުރެވިފައި ނުވާތީ…

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަގެ ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަގެ ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކޮރަޕްޝަނާ މެދު ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ހެލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން…

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސްޓާފް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސްޓާފް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި، އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ސްޓާފް އައިޑީ ކާޑު ބޭނުން ކުރައްވަން ފަށައިފިއެވެ. 23 އޮކްޓޫބަރ 2014 އިން ފެށިގެން މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު ވަގުތުގައާއި، ރަސްމީ އެހެނިހެން ވަގުތުތަކުގައި ސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑު ބޭނުން ކުރައްވަން ފަށާފައިވަނީ،…

ނާވައިދޫ ސްކޫލް އިސްލާމް ޓީޗަރުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 4 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ނާވައިދޫ ސްކޫލް އިސްލާމް ޓީޗަރުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 4 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ހދ.ނާވައިދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެރަށު ކޮމާސް، ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް (44އ) ގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓުން 4 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެރަށު ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 6 ގައި ކިޔަވަމުންދާ އުމުރުން 12 އަހަރުގެ…

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި ފަރުވާދިނުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކްލިނިކްގައި ފަރުވާދޭނެގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށިއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ ޝަބާނާ ޢަލީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް…

ހަނިމާދޫގައި ޕީއޯއެސްގެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފި

ހަނިމާދޫގައި ޕީއޯއެސްގެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޓް (ބީ.އެމް.އެލް) އިން ހދ.ހަނިމާދޫގައި ޕީއޯއެސްގެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފިއެވެ. ހަނިމާދޫގައި ޕީއޯއެސްގެ ޚިދުމަތްދޭން އިއްޔެ ފަށާފައިވަނީ އެރަށުގައި ހުންނަ ”އަލޫފް” ފިހާރައިންނެވެ. ބީ.އެމް.އެލް އިން ދޫކުރާ ޑެބިޓް ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭ މިޚިދުމަތުގައި ޕީއޯއެސް މެދުވެރިކޮށް ދުވާލަކު 2000…

Page 1 of 244123Next ›Last »