KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދިއަ ބައްޕައަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދިއަ ބައްޕައަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

16 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރަމުން ދިއަ ކަމުގެ ތުޙުމަތުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މި މައްސަލައާއި…

ޚަބަރު

އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދިއަ ބައްޕައަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދިއަ ބައްޕައަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

16 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރަމުން ދިއަ ކަމުގެ ތުޙުމަތުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން 43 އަހަރުގެ ބައްޕަ ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ…

ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 11:40 ހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ޖެހިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީ މަގުން އުތުރަށް ދުއްވާފައިގޮސް ގުލާބީ ހިނގުމަށް ވަންނަން އުޅުން ކާރަކާއި، އަމީނީ މަގުން އުތުރަށް ދުއްވާފައިދިއަ ސައިކަލެކެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި ޖެހުނު ކާރަށާއި ސައިކަލަށް…

ވިއްސާރާގައި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ވިއްސާރާގައި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ރޭ 1 ޖަހާކަށްހާއިރު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ބައެއް ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގަސްތައް ވެއްޓިފައިވާއިރު، ރަށުގެ ބޮޑުބައެއްގައިވަނީ ފެން ބޮޑުވެފައެވެ. ރޭ ދަންވަރުން ފެށިގެން މިހާރުވެސް ވާރޭ ވެހެމުންދާއިރު، އެހެން…

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ހޯލްގައި މިރޭ އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ މިހާރު އެކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި، މިއަހަރު މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް އަދި ކުރިއަށް ރާވާފައިހުރި މުހިއްމު ބައެއް…

ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުންނަށް ޓްރެފިކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީފި

ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުންނަށް ޓްރެފިކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީފި

ކުށް މަދުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިގެން އުޅޭ “އަމާންވެއްޓަކަށް ބޮޑުތިލަދުންމަތި” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުންނަށް ޓްރެފިކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެރަށު ސްކޫލްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން…

ދެ ދޯނި ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ދެ ދޯނި ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ނ.އަތޮޅު “ވިހަފަރު” ފަޅު ކައިރިން ދެ ދޯނި ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ނިޔާވެ، އިތުރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 6:20 ހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ ވެލިދޫ އަންނާރުމާގެ, ހަސަން މޫސަ (78އ)…

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 8:45 ގައި އަފީފުއްދީން…

އެއް ނަމްބަރގެ ދެ ސައިކަލެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރަނީ

އެއް ނަމްބަރގެ ދެ ސައިކަލެއްގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރަނީ

ދެ ސައިކަލެއްގައި އެއް ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ ބޭނުންކުރާ މައްސަލައެއް ށ.މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިތަނުން އެއް ސައިކަލް ށ.މިލަންދޫގައި ހުރިއިރު، އަނެއް ސައިކަލް ހުރީ ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. މިތަނުން ސައްޚަ ނަމްބަރ ބޭނުންކުރާ ސައިކަލެއް…

ފޮރެންސިކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ފޮރެންސިކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ހއ.ދިއްދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ފޮރެންސިކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބޭއްވި މި ސެޝަންގައި ފޮރެންސިކް ސައިންސަކީ ކޮބައިކަމާއި, ފޮރެންސިކްގެ ދާއިރާތަކާއި، ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރސްގެ ހައްސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރާއިރު ސަމާލުކަންދޭންވީ…

Page 1 of 257123Next ›Last »