KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އޯޓިޒަމް ހަރަކާތަށް ތިންލައްކައަށްވުރެން ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ : ކޯޑިނޭޓަރ

އޯޓިޒަމް ހަރަކާތަށް ތިންލައްކައަށްވުރެން ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ : ކޯޑިނޭޓަރ

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއޭޕްރީލް މަހު އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތަށް ތިންލައްކައަށްވުރެން ގިނަރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް  އޯޓިޒަމް ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ޓީއާރުސީގެ ކޯޑިނޭޓާރ އަބްދުއްރަޝީދު ސައީދު…

ޚަބަރު

އޯޓިޒަމް ހަރަކާތަށް ތިންލައްކައަށްވުރެން ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ : ކޯޑިނޭޓަރ

އޯޓިޒަމް ހަރަކާތަށް ތިންލައްކައަށްވުރެން ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ : ކޯޑިނޭޓަރ

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއޭޕްރީލް މަހު އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަރަކާތަށް ތިންލައްކައަށްވުރެން ގިނަރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް  އޯޓިޒަމް ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ޓީއާރުސީގެ ކޯޑިނޭޓާރ އަބްދުއްރަޝީދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނޫހުން ދެއްނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަބްދުއްރަޝީދު ސައީދު ވިދާޅުވީތަކެތި ވިއްކައިގެންނާއި،…

މޯލްޑިވިއަންޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިނުން ރަސްމީކޮށްފަށައިފި.

މޯލްޑިވިއަންޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިނުން ރަސްމީކޮށްފަށައިފި.

ޤައުމީ  އެއާރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިނުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުދުއްފުށީ ހިކިފިނިފެންމާގޭ ހުންނަ ކުޅުދުއްފުށީ އޮންލައިން އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި، މިޚިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ ސަބް…

ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލި ބައްޕައަކު ހޯދަންފަށައިފި

ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލި ބައްޕައަކު ހޯދަންފަށައިފި

ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިހާރައަކަށް ގޮސް އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލާފައިވާ ބައްޕައެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. އަންހެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ފިލާފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ހއ.ފިއްލަދޫ، ހުދުފަޅު، ޙުސައިން ތަޙްސީންއެވެ. ޙުސައިން…

އަންނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކްއާޓަރގެތެރޭގައި ހދ.އަތޮޅުގައި ރިޒޯޓެއް ހުޅުވިގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު – ނާޞިރު

އަންނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކްއާޓަރގެތެރޭގައި ހދ.އަތޮޅުގައި ރިޒޯޓެއް ހުޅުވިގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު – ނާޞިރު

އަންނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކްއާޓަރގެތެރޭގައި ހދ.އަތޮޅުގައި ރިޒޯޓެއް ހުޅުވިގެންދާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް އެބައޮތްކަމަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް ނާޞިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދަމް ނާޞިރު މިހެން ވިދާޅުވީ ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ތްރީއޭ ކޮމްޕެނީއަށް ހދ.އަތޮޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ހޮނޑާފުއްޓަށް މިދިއަ ހުކުރު…

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން ޖޭ.އެސްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފި

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން ޖޭ.އެސްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތުދީފި

ސްކޫލް ކުދިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އެދިލެއްވުމަކަށް މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 8 ން 9 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި…

ލ. ގަމުގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބުން ޒުވާނާ މާލެގެންގޮސްފި.

ލ. ގަމުގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބުން ޒުވާނާ މާލެގެންގޮސްފި.

ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސްޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާ އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެންގޮސްފިއެވެ. ގަމުގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކަށް އަނިޔާ ވެފައިވާއިރު ސީރައިސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވަނީ ލ. ގަން، ތުނޑި،…

ޔަމަހާގެ ސާރވިސް ސެންޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި

ޔަމަހާގެ ސާރވިސް ސެންޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ އައުޓްބޯޑް އިންޖިންގ އުފައްދާ ބްރޭންޑްކަމުގައިވާ ޔަމަހާގެ ސާރވިސް ސެންޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ރާއްޖޭގެ ޔަމަހާ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ އެލިއާގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޔަމަހާ ސާރވިސް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ”ޝާފިއު މެރިން އިންޖިނިއަރިން…

ފުލުހުން އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި .

ފުލުހުން އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި .

ފުލުހުންގެ 81 ވަނައަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭސަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެސްޓޭޝަންގައި މިމަހު ( އޭޕްރީލް )  ތިންވަނަދުވަހު  ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފުލުހުން 81 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި…

ވައްކަމުގެ މައްސަލަކާގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ވައްކަމުގެ މައްސަލަކާގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަން ފަށާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން…

Page 1 of 203123Next ›Last »