KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އައި.ޕީ.އެސް ގެ “ހުސްކުރާ ސޭލް” ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

އައި.ޕީ.އެސް ގެ “ހުސްކުރާ ސޭލް” ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ކުޅުދުއްފުށީ އިރުމަތިއަވަށު ޕްރީސްކޫލް (އައި.ޕީ.އެސް) ގެ ޕީ.ޓީ.އޭ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެގޮތުން ބާއްވާ “ހުސްކުރާ ސޭލް” ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:30ން މިރޭ 10:00 ށް…

ޚަބަރު

އައި.ޕީ.އެސް ގެ “ހުސްކުރާ ސޭލް” ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

އައި.ޕީ.އެސް ގެ “ހުސްކުރާ ސޭލް” ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ކުޅުދުއްފުށީ އިރުމަތިއަވަށު ޕްރީސްކޫލް (އައި.ޕީ.އެސް) ގެ ޕީ.ޓީ.އޭ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެގޮތުން ބާއްވާ “ހުސްކުރާ ސޭލް” ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:30ން މިރޭ 10:00 ށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސޭލްގައި ބެލެނިވެރިންގެ ފަސް ސްޓޯލެއް ހުރިއިރު، މި ސްޓޯލްތައް…

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ”އަދަބީ ފޯވަހި” ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ”އަދަބީ ފޯވަހި” ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ”އަދަބީ ފޯވަހި” ގެ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ހެނދުނު އެސްކޫލް ހޯލްގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އަފީފުއްދީންސްކޫލްގެ އަދަބީ ފޯވަހީގެ ކޯޑިނޭޓަރ މޫސާ މާހިރު ވިދާޅުވީ އަދަބީ ފޯވަހި ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް…

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އެގްޒިބިޝަން ފެށިއްޖެ

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އެގްޒިބިޝަން ފެށިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އާރޓް ކްލަބާއި، އީކޯ ކްލަބް ގުޅިގެން ބާއްވާ ”އާރޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އެގްޒިބިޝަން 2014” މިއަދު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެސްކޫލްގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު 14:30 ގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެގްޒިބިޝަން ހުޅުވައިދެއްވީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ސާރޖަންޓް މޭޖަރ…

ފައިސާ އާއި މަސައްކަތް ދިންވަރަކުން އިތުރު ކޮންޓެކްޓަރުން ނަގައިގެން ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: ސަލީމް

ފައިސާ އާއި މަސައްކަތް ދިންވަރަކުން އިތުރު ކޮންޓެކްޓަރުން ނަގައިގެން ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: ސަލީމް

ހދ.ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓޭކަމަށް މަސްއޮޑި ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވްއަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ ކޮންމެސް މަސައްކަތެއް މިވަގުތުވެސް ހިނގާކަމަށާއި ފައިސާ އާއި މަސައްކަތް ދިންވަރަކުން އިތުރު ކޮންޓެކްޓަރުން ނަގައިގެން ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށެވެ. “ނާގޯއްޓާއިބެހޭގޮތުން އަހަރެމެންނަށް، އެއްޗެއްބުނަން ވަރަށް ދަތި…

އިހަވަންދޫއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ނިޔާވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އިހަވަންދޫއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ނިޔާވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ހއ.އިހަވަންދޫއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ނިޔާވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރުން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އެރަށު ގުލްޒާރުގެ އުމުރުން 67 އަހަރުގެ އަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު (ކަތްދަ ދޮންމަނިކު) ފެނިފައިވަނީ ފަޅު ގޯއްޗެއްގައި ހުރި ވަޅެއްގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވައެވެ. އަބްދުﷲ ފެނިފައިވަނީ…

ދެވަނަ ކުއަރޓަރުގެ ނިއަލަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކޮށްފި

ދެވަނަ ކުއަރޓަރުގެ ނިއަލަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކޮށްފި

ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން، 2014 ވަނަ އަހަރު ގެ ދެވަނަ ކުއާރޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ…

އިހަވަންދޫއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށިއިފި

އިހަވަންދޫއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށިއިފި

ހއ.އިހަވަންދޫއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށިއިފިއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ އިހަވަންދޫ ގުލްޒާރުގެ އުމުރުން 67 އަހަރުގެ އަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު (ކަތްދަ ދޮންމަނިކު) އެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާ ހަވާލާދީ އިހަވަންދޫ ޑޮޓްކޮމްއިން ރިޕޯޓްކޮަށްފައިވާ ގޮތުގައި އަބްދުﷲ ގެއްލިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5:30…

ނޭކުރެންދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓްގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ނޭކުރެންދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓްގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޮލިސް ޕޯސްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިޒާނެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ނޭކުރެންދޫ ރާސްތާނާ،…

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އިތުރު 2 ޓިއޭޓަރ އަޅަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އިތުރު 2 ޓިއޭޓަރ އަޅަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާރޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް މާދަމާ އިޢްލާން ކުރާނެކަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކާނަލް ރިޓަޔަޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ގދ.ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލާއި، ބ.ދަރަވަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ…

Page 1 of 235123Next ›Last »