KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ނިމިއްޖެ

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ނިމިއްޖެ

އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ…

ޚަބަރު

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ނިމިއްޖެ

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ނިމިއްޖެ

އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ބައްސަވާދެއްވީ އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ…

ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނޮޅިވަރަމް މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނޮޅިވަރަމް މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ކޯޓް އަމުރެއްގެދަށުން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި ހދ.ނޮޅިވަރަމް މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ ނޮޅިވަރަމް އަކޭލާގެ، ޢަލީ ޝަމީމް (30އ) އެވެ. ޢަލީ ޝަމީމް ހޯދަމުން ދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވައްކަން ކުރުމުގެ މައްސަލައަކަށް ޙާޟިރުކުރަން…

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަނިމާދޫއިން ކުޑަ ކުއްޖެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަނިމާދޫއިން ކުޑަ ކުއްޖެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ޕެކެޓްތަކަކާއެކު 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ކުއްޖާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހދ. ހަނިމާދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މި ނޮވެމްބަރު…

“ފަމޯސޯ އިން ކުޅުދުއްފުށި” ގެސްޓްހައުސްއަށް ގެސްޓުން އަންނަން ފަށައިފި

“ފަމޯސޯ އިން ކުޅުދުއްފުށި” ގެސްޓްހައުސްއަށް ގެސްޓުން އަންނަން ފަށައިފި

ޓުއަރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސްގެ ޚިދުމަތަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލި “ފަމޯސޯ އިން ކުޅުދުއްފުށި” ގެސްޓް ހައުސްއަށް ގެސްޓުން އަންނަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ހެނދުނު ވަނީ އެ ގެސްޓް ހައުސްއަށް އައި ފުރަތަމަ ގެސްޓުންގެ ގްރޫޕް އައިސްފައެވެ. އެގްރޫޕްގައި ހިމެނެނީ އިންޑިޔާގެ ޓުއަރިސްޓަކާއި، ޖަޕާންގެ ދެ…

މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ނިމުނު 15 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ނިމުނު 15 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢޫގެ ދަށުން އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރަތްކުރި 25 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވާ 15 ހައުންސިން ޔުނިޓްގެ ތަޅުދަނޑި އާއި އިވެންޓްރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގައި އިއްޔެ އޮތް ރަސްމިޔާތެއްގައި މިތަކެތި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ހައުންސިން…

ކުޅުދުއްފުށީ ދެދާއިރާއަށްވެސް ރަށު ދަރިއަކު އިންތިޚާބު ކުރާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން – ޢާޠިފް

ކުޅުދުއްފުށީ ދެދާއިރާއަށްވެސް ރަށު ދަރިއަކު އިންތިޚާބު ކުރާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން – ޢާޠިފް

ދެން އޮންނަ ރައްޔިތުން މަޖީލުހުގެ އިންތިޚާބެއްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދެދާއިރާއަށްވެސް ރަށު ދަރިއަކު އިންތިޚާބުކުރާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަޙްމަދު ޢާޠިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢާޠިފް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީ ގްރީން ޓެކްސީ ސާރވިސް ސެންޓަރ ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށްފަހު ދެއްކެވި ވާހަކާގައެވެ.…

ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ކޯޓް އަމުރެއްގެދަށުން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ރެޑްކޯސްޓް، ޢަބްދުﷲ ޢާލިމް (28އ) އެވެ. އޭނާ ހޯދަމުން ދަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޙާޟިރު ކުރެވިފައި…

ހދ.އަތޮޅުގެ 3 ރަށަކާއި، ފަޅެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ 3 ރަށަކާއި، ފަޅެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ 3 ރަށަކާއި، ފަޅެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތެއް ހޯދުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމަށް ތަރައްޤީކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އެމިނިސްޓްރީން މިއަދުކުރި އިޢްލާންގައި ހިމެނެނީ ހދ.ދިއްޕަރުފުއްޓާއި، ކަނަމަނައާއި، ކުޑަފަރުފަސްގަނޑާއި، އެއަތޮޅުގައި އޮންނަ ޖިއޮގްރަފިކަލް ކޯޑިނޭޓްސް Eފ”34’54°72 , Nފ”41’42°6 ހިމެނޭ ފަޅުގެ އިތުރުން…

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އަޕަރ ނޯތް ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ކުރީގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ހޯލްގައި މި މަހުގެ 18 ން 22 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ ގެވެށި…

Page 1 of 252123Next ›Last »