KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި ސީ އެމްބިއުލާންސްއެއް ތުނޑިއަކަށް އަރައިފި

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި ސީ އެމްބިއުލާންސްއެއް ތުނޑިއަކަށް އަރައިފި

މާބަނޑު އަންހެނަކު ގޮވައިގެން ހއ.މޮޅަދޫ އިން ފުރައިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި ސީ އެމްބިއުލާންސްއެއް މޮޅަދޫ ތުނޑިއަށް އަރައިފިއެވެ.ރޭ މެންދަމު ގާތްގަނޑަކަށް 3:15 ހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް…

ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި ސީ އެމްބިއުލާންސްއެއް ތުނޑިއަކަށް އަރައިފި

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި ސީ އެމްބިއުލާންސްއެއް ތުނޑިއަކަށް އަރައިފި

މާބަނޑު އަންހެނަކު ގޮވައިގެން ހއ.މޮޅަދޫ އިން ފުރައިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި ސީ އެމްބިއުލާންސްއެއް މޮޅަދޫ ތުނޑިއަށް އަރައިފިއެވެ.ރޭ މެންދަމު ގާތްގަނޑަކަށް 3:15 ހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއްވެފައި ނުވާކަމަށް މަޢުލޫމާތުލިބެއެވެ. ބްލީޑްވާތީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން އުޅުން އެމީހާ…

ވިލާ ކޮލެޖްގެ އެމްބީއޭ ޕްރޮގްރާމް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ވިލާ ކޮލެޖްގެ އެމްބީއޭ ޕްރޮގްރާމް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ވިލާ ކޮލެޖުން ހިންގާ މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް (އެމް.ބީ.އޭ) ކޯސް ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ބްލޮކް މޯޑަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޯހުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ބްލޮކްގެ ކިޔެވުންވެސް މިއަދުވަނީ ފަށާފައެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ކުރީގެ…

މޫދަށް އެރި އުޅުނު ނޮޅިވަރަންފަރު މީހެއް މަރުވެއްޖެ

މޫދަށް އެރި އުޅުނު ނޮޅިވަރަންފަރު މީހެއް މަރުވެއްޖެ

ވިލިމާލޭގައި މިއަދު މޫދަށް އެރި އުޅުނު ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު މީހެއް ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މޫދަށް ވިލިމާލޭގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މިއަދު މަރުވެފަިއވަނީ ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު ހުސްނުހީނާގެ، ޝާފީ އިސްމާޢީލް (26އ) އެވެ. މިހާދިސާ ހިނގިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ މިއަދު މެންދުރު…

ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައެއް ބޭރުގައި ހުރި އެއްޗެހިތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައެއް ބޭރުގައި ހުރި އެއްޗެހިތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އައިލެންޑް ފްރީޒް ފިހާރަ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އެއްޗެހިތަކެއްގައި ރޭ ފަތިހު އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. މި ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ފިހާރައިގެ ވެރިޔާ ޙުސެއިން ޢަލީ ވިދާޅުވީ އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ އެ ފިހާރަ ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ކާށި ގޯންޏަކާއި, ސަތަރި…

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ އަތުން ފޯނެއް ފޭރިގަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ އަތުން ފޯނެއް ފޭރިގަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ށ.މިލަންދޫއިން 77 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާތަކަކާއި، ފޯނެއް ފޭރިގަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 26 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ…

ޗައިނާއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފި

ޗައިނާއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޒުވާނުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން އޮތީ ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވެންގް ފޫކަންގް މިއަދު ހަނިމާދޫއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ…

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގި ގާރީ ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގި ގާރީ ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގި ގާރީ ކޯސް ލެވެލް 1 ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މަހްދީ…

ހދ.އަތޮޅުގެ 2 ރަށަކަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޒިއާރަތް ކުރައްވައިފި

ހދ.އަތޮޅުގެ 2 ރަށަކަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޒިއާރަތް ކުރައްވައިފި

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވެންގް ފޫކަންގް ހދ.ހަނިމާދޫއަށާއި، ވައިކަރަދޫއަށް މިއަދު ޒިއާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުލްމުހައިމިން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ސަފީރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރަށް ޒިއާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ…

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނާޒިމް މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނާޒިމް މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކާނަލް (ރިޓަޔަޑް) މުޙައްމަދު ނާޒިމް މިއަދު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ. ނާޒިމްގެ ބަދަލުގައި ސިފައިންގެ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު ވަނީ އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް އޮފީހުން…

Page 1 of 261123Next ›Last »