KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތް ތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވެއްޖެ.

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތް ތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އާދަމް މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ޚަބަރު

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތް ތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވެއްޖެ.

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތް ތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އާދަމް މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހު 19 ވަނަ ދުވަހު، ސްކޫލްގެ އިސްދަރިވަރުންނާއި،…

ޕޮލިހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެންޑް ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފި

ޕޮލިހުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެންޑް ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފި

ސްޓްރެޓެޖިކް އެންޑް ލީގަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަޕަރ ނޯރތް ޕޮލިސް ޑިވިޝަންއަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 18 ވަނަދުވަހު، ހދ.އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީ.އާރް.ސީ ހޯލްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް…

ސިފައިންގެ ތަމްރީންތަކެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި.

ސިފައިންގެ ތަމްރީންތަކެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި.

ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ ތަމްރީން ތަކެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރުފެށިގެން ކުރިއަށްދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. މިނޫހުން ދެއްނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިޔާ އޮފިސަލް ކެޕްޓަން އަލީއިހްސާން ވިދާޅުވީ ނޮދަން އޭރިޔާގައި ސިފައިންގެ ތަމްރީން ތައް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި އެގޮތުން މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީގައި…

އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވައިކަރަމުރައިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވައިކަރަމުރައިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހދ.ވައިކަރަމުރައިދޫއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ކުރެއްވި މިދަތުރަކީ އެރަށުގައި ކުރަމުންދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވައި، އެރަށް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރެކެވެ. އެގޮތުން، އެރަށުގެ ދަނޑުތަކަށް ވަޑައިގެން، އެތަނުގައި…

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް މިނިސްޓްރީއިން ސަމާލުކަމެއް ނުދިން

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް މިނިސްޓްރީއިން ސަމާލުކަމެއް ނުދިން

މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 17 ން 19 ށް ހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ބޭއްވުނު އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދިނުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވައި ދެއްވުމަށް އަތޮޅު…

މޯލްޑިވިއަން ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ކުޅުދުއްފުށީ ބަރާބަރު ފިހާރައިން ފަށައިފި.

މޯލްޑިވިއަން ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ކުޅުދުއްފުށީ ބަރާބަރު ފިހާރައިން ފަށައިފި.

ގައުމީ  އެއާރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތްދޭން  ކުޅުދުއްފުށީ ބަރާބަރު ފިހާރައިން ރަސްމީކޮށް މިދިޔަހަފްތާގެ ހުކުރުދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. މިނޫހަށް ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްދީ ގަތުމެއްގައި ބަރާބަރު ފިހާރާގެ މެނޭޖަރ އަޙްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ޤައުމީ…

ވޯލްޑްކަޕް ފޯރިގަދަކުރުމަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމް ފުރައިފި

ވޯލްޑްކަޕް ފޯރިގަދަކުރުމަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމް  ފުރައިފި

ވޯލްޑްކަޕް ފޯރިގަދަކުރުމަށް ކޮކާކޯލާ ގޯލްޑްކަޕްގެ ނަމުގައި މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމް މިއަދު ހަވީރު ބަހާދަރު ބޯޓުން ފުރައިފިއެވެ. ޓީމް މާލެދިއުމަށް ފުރުމުގެ ކުރީން މިނޫހުން ދެއްނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޓީމްގެ އޮފިސަލަކު ވިދާޅުވީ…

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1435ގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފިއެވެ. މިއޭޕްރީލް 17 ން 19 އަށް ނޭކުރެންދޫގައި ބޭއްވި މިއަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވައިކަރަދޫ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވާއިރު، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕާއި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިންވެސް ވައިކަރަދޫ…

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނޭކުރެންދޫގައި ފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނޭކުރެންދޫގައި ފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތް 1435 ނޭކުރެންދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް ހޯލްގައި މިއަދު ހަވީރު 3:45 ގައި ފެށި މިމުބާރާތުގައި 131 ދަރިވަރަކު ކިޔަވަންވަނީ ހަމަޖެހިަފއެވެ. އެއީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ކިޔަވާ 88 ދަރިވަރުންނާއި, ނުބަލައި ކިޔަވާ ގޮފީގައި ކިޔެވުމަށް…

Page 1 of 204123Next ›Last »