KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ – މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ – މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މިހާރު ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހދ.ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބް މުޙައްމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާލުވީ…

ޚަބަރު

ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ – މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ – މުޙައްމަދު ޝަރީފް

މިހާރު ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހދ.ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނައިބް މުޙައްމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާލުވީ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދަނޑިވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި, ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް…

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1000 ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވައިކަރަދޫގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެތެރޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ހިނގުމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން…

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއްގައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއްގައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއްގައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޭ ދަންވަރު އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. ރޭ ދަންވަރު އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ އެރަށު “ހިރި” ކިޔާގެއެއްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި އެއަރބްލޭޑް ސައިކަލެއްގެ މަޑީގައެވެ. އެގެއިން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ސައިކަލްގައި ރޯވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ ރޭ ދަންވަރު 3…

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ވައިކަރަދޫގައި ފެށިއްޖެ

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ވައިކަރަދޫގައި ފެށިއްޖެ

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހދ.ވައިކަރަދޫގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ވައިކަރަދޫގައި ފާހަގަކުރާ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރުވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބާއްވާފައެވެ. ވައިކަރަދޫ…

އައު ކަރިކިއުލަމްއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

އައު ކަރިކިއުލަމްއަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އަލަށް އެކުލަވާލެއްވި އައު ކަރިކިއުލަމްއަށް ޓީޗަރުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ. ހދ.ޓީޗާސް ރިސޯސްސެންޓަރގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ވޯކްޝޮޕަކީ ކުޅުދުއްފުށިގައި ހުންނަ ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި، އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 1، 2 އަދި 3…

ތުއްތު ތުއްތު ސައިހާއަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާ!

ތުއްތު ތުއްތު ސައިހާއަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާ!

ހދ.ވައިކަރަދޫ ނެދުންގެ، އަބްދުލްގާދިރް ޢަލީގެ ހަގު ދަރިފުޅު އުމުރުން އެންމެ ހަތަރު މަހުގެ ސައިހާ އަބްދުލްގާދިރަކީ އުފެދުމުގައި ޑައުން ސިންޑްރޯމް ބަލި ހުރުމުގެ އިތުރުން އުފަންވީ އިރުވެސް ހިތުގައި ތިން ލޯވަޅު ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. ސައިހާގެ ހިތާއި ފުއްޕާމެއަށް ލޭ ފޮނުވައިދޭ…

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އަންހެނުންގެ ޙާއްޞަ ޑޮކްޓަރާއި އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޚިދުމަތް ހުއްޓިއްޖެ

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އަންހެނުންގެ ޙާއްޞަ ޑޮކްޓަރާއި އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޚިދުމަތް ހުއްޓިއްޖެ

ހއ.ދިއްދޫގައި ހުންނަ އެއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އަންހެނުންގެ ޙާއްޞަ ޑޮކްޓަރާއި އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުން އެ ދެ ޚިދުމަތް ހުއްޓިއްޖެއެވެ.ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ ހެލްތް ސާރވިސް މުޙައްމަދު ޙަސަން މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ…

އައި.ޕީ.އެސްގެ އަހަރީ ކޮންސެޓް ”ސިމްބަލް” ނޮވެމްބަރ 3 އަދި 4 ގައި

އައި.ޕީ.އެސްގެ އަހަރީ ކޮންސެޓް ”ސިމްބަލް” ނޮވެމްބަރ 3 އަދި 4 ގައި

ކުޅުދުއްފުށީ އިރުމަތިއަވަށު ޕްރީ ސްކޫލް (އައި.ޕީ.އެސް) ދަރިވަރުންގެ އަހަރީ ކޮންސެޓް ”ސިމްބަލް” ޝޯ އަންނަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 3 އަދި 4 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި އޮންނާނެކަަމަށް އެ ސްކޫލުން ބުނެފިއެވެ. އެ ސްކޫލްގެ ޔޫކޭޖީ ދަރުވަރުންގެ މިޝޯގައި އެ ސްކޫލްގެ 65 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. މިކޮންސެޓްގައި…

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި 9 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި 9 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ވައިކަރަދޫގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ހދ.އަތޮޅުގެ 9 ރަށަކުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މީޑިޔާ ކޯޑިނޭޓަރ އަބުދުލްމުހައިމިން މި ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވައިކަރަދޫގައި ހިންގާ…

Page 1 of 246123Next ›Last »