KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބާއްވައިފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސާޅީސް ނުވަވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި މިރޭ 00:00 ގައި އޮތް ދިދަ…

ޚަބަރު

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބާއްވައިފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސާޅީސް ނުވަވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި މިރޭ 00:00 ގައި އޮތް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވައި، ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ…

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު އެމް.ޕީ.އެލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު އެމް.ޕީ.އެލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ސަރަޙައްދީ ދެ ބަނދަރު ކަމަށްވާ ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާއި، ހިތަދޫ ސަރަޙައްދީ…

ކުޅުދުއްފުށިން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށިން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙް ކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ކުރީގެ ޤައުމީ އިދާރާގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި، ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ކާނަލް ރިޑަޔަޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު…

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ހދ.އަތޮޅު ތެދުވަނީ

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ހދ.އަތޮޅު ތެދުވަނީ

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނާއެކު ހދ.އަތޮޅު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް އެކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅުގައި މީހުން އުޅޭ 13 ރަށުގައި އެއްވަގުތެއްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ހިނގާލުން އޮންނާނީ 26 ޖުލައި ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު…

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި

ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ ނޫރު ޖަމްޢިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަންޑެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އެމް.އޯ.ސީ ކުރިމަތީގައި މިރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފަންޑު ފޮށި ހުޅުވައިދެއްވީ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް ނާޞިރެވެ. ”ޣައްޒާ ފަންޑު” ގެ ނަމުގައި މިރޭ ހުޅުވި ފަންޑުގެ…

ހަނިމާދޫގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް އަޅަނީ

ހަނިމާދޫގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް އަޅަނީ

ހދ.ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ ގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް…

ކުނބުރުދޫ ކަންތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ނުވަތީ ހިތާމަ ކުރަން – އާދަމް ނާޞިރު

ކުނބުރުދޫ ކަންތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ނުވަތީ ހިތާމަ ކުރަން – އާދަމް ނާޞިރު

ހދ.ކުނބުރުދޫއަކީ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގައިދީން ބައިތިއްބާ ރަށަކަށް ހެއްދެވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމެވިއިރު، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ނުވަތީ ހިތާމަ ކުރައްވާކަމަށް އެކައުންސިލްގެ ރައީސް އާދަމް ނާޞިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނާޞިރު ވިދާޅުވީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން…

ކުޅުދުއްފުށީ ސްކޫލްތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ކަނޑައަޅައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ސްކޫލްތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ކަނޑައަޅައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ސްކޫލްތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ސާނަވީ އިން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މަޙްދީ ޝާހިދެވެ. ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއްކަމަށްވާ ހދ.އަތޮަޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ އިންފޮމޭޝަން…

ދެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި

ދެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާރޓްސް (އެން.ސީ.އޭ) އާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޢަލީ އާދަމް މަނިކު ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާރޓް ކޯހާއި، އުމަރު ޒާހިރު ކިޔަވައިދިނުމަށް…

Page 1 of 223123Next ›Last »