KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފި

ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ ނޭކުރެންދޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެންޑް) ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފިތުރު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފިއެވެ. މި ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން މިރޭ ވަނީ ފިރިހެނުންގެ…

ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

00:08 ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ މާވަހަރު, ސާމީ ޢަލީ (20އ) އެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އޭނާ ދަންޖެހިފައިވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މީގެ 20 ވަރަކަށް މިނެޓްކުރިން އޭނާ ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ…

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު އިހަވަންދޫއިން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު އިހަވަންދޫއިން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާއެކު އިހަވަންދޫއިން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އިހަވަންދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޭނުންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާކަމަށް އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މިއަދު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 21 އަހަރުގެ އެ ފިރިހެންމީހާ  ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ބަލައިފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ…

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ހަނިމާދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ހަނިމާދޫއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ބްލެޓް ސައިޒްގެ 12 ރަބަރު ޕެކެޓް ހދ.ހަނިމާދޫ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ހޯދައި، އެތަކެއްޗާއި ގުޅުންހުރި ކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ހަނިމާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން…

”ފަލަސްތީނާއެކު ހދ.އަތޮޅު” ގެ ނަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

”ފަލަސްތީނާއެކު ހދ.އަތޮޅު” ގެ ނަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނާއެކު ހދ.އަތޮޅު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިނގާލުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މި ހިނގާލުން ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި، އެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ…

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަމުންދިޔަ މީހަކު ހއ.ބާރަށުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގޭގޭ ފުރާޅަށް ގައު އުކާ، ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ބައްތިތަކަށް ގެއްލުންދީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި…

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބާއްވައިފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސާޅީސް ނުވަވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި މިރޭ 00:00 ގައި އޮތް ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވައި، ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ…

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު އެމް.ޕީ.އެލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު އެމް.ޕީ.އެލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ސަރަޙައްދީ ދެ ބަނދަރު ކަމަށްވާ ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރާއި، ހިތަދޫ ސަރަޙައްދީ…

ކުޅުދުއްފުށިން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށިން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙް ކުރުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ކުރީގެ ޤައުމީ އިދާރާގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި، ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ކާނަލް ރިޑަޔަޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު…

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ހދ.އަތޮޅު ތެދުވަނީ

އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ހދ.އަތޮޅު ތެދުވަނީ

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުންނާއެކު ހދ.އަތޮޅު ރައްޔިތުން ތިބިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް އެކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅުގައި މީހުން އުޅޭ 13 ރަށުގައި އެއްވަގުތެއްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ހިނގާލުން އޮންނާނީ 26 ޖުލައި ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު…

Page 1 of 224123Next ›Last »