KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ހދ.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށިފައިނުވުން ނިމުނަކަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް ޝަހްދީ އެދިވަޑައިގެންފި

ހދ.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށިފައިނުވުން ނިމުނަކަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް ޝަހްދީ އެދިވަޑައިގެންފި

ހދ.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށިފައިނުވުން ނިމުނަކަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޙުސައިން ޝަހްދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ޝަހްދީ އެކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް…

ޚަބަރު

ހދ.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށިފައިނުވުން ނިމުނަކަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް ޝަހްދީ އެދިވަޑައިގެންފި

ހދ.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށިފައިނުވުން ނިމުނަކަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް ޝަހްދީ އެދިވަޑައިގެންފި

ހދ.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށިފައިނުވުން ނިމުނަކަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޙުސައިން ޝަހްދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ޝަހްދީ އެކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީންއަށް މިއަދު ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައެވެ. އެސިޓީގައިވާގޮތުގައި ހދ.އަތޮޅަކީ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު،…

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހަނިމާދޫއާ ދެމެދު ފެރީ ލޯންޗެއްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހަނިމާދޫއާ ދެމެދު ފެރީ ލޯންޗެއްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހަނިމާދޫއާ ދެމެދު ފެރީ ލޯންޗެއްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެކައުންސިލްގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ އަބްދުލްމުހައިމިން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޕާސްޕޯޓާއި، އައިޑީކާޑު ވީހާވެސް ކުރު މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެތަކެތި ވައިގެމަގުން ހަނިމާދޫއަށް ގެނެސް، ކަނޑުމަގުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނައުމަށް ކުރާ ދަތުރު…

ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށް ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް ވާނަން: މެމްބަރު ނާޒިމް

ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށް ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް ވާނަން: މެމްބަރު ނާޒިމް

ހދ އަތޮޅަށް ރިސޯޓެއް ގެނެސް ފަތުރުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއްވެސް ވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ”ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން” އިން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ…

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު އެމް.ޕީ.އެލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު އެމް.ޕީ.އެލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ލިމިޓެޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހެންވޭރު “ޓާފް ދަނޑު” ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނާއި އުތުރުގައި ބޭނުން ކުރާ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް…

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އަލަށްގެންނަ ގައިނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަންނާނެ

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އަލަށްގެންނަ ގައިނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަންނާނެ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އަލަށްގެންނަ އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަންނާނެކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. މި ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޚަދީޖާ ޢަލީ ވިދާޅުވީ ދާއިމީކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް…

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި 14 ޤަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި 14 ޤަވާއިދަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 151 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި 14 ޤަވާއިދަކަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެކައުންސިލުން އެކުލަވާލައި މިއަދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވަނީ މަގު ކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާބެހޭ ޤަވާއިދާއި،…

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުލުހުން ޚާއްޞަ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ން 10:00 ށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަކީ ޓްރެފިކް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރި އުޅަނދު ތަކެއްތޯ…

އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޚާބުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢްލާންކޮށްފި

އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޚާބުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢްލާންކޮށްފި

މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢްލާން ކޮށްފިއެވެ. އެޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަދި ޗެއަރ ޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ހޮވުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި ވޯޓް…

އިންޓަޕޯލްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފި

އިންޓަޕޯލްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ”އިންޓަޕޯލް” ގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅަށް އިންޓަޕޯލުން ”ޓަރން ބެކް ކްރައިމް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންގެ އެމްބެސެޑަރުކަން ޝާޙްއާ…

Page 1 of 231123Next ›Last »