KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުލުހުން ޚާއްޞަ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ން 10:00 ށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި…

ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުލުހުން ޚާއްޞަ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ން 10:00 ށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކަކީ ޓްރެފިކް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރި އުޅަނދު ތަކެއްތޯ…

އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޚާބުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢްލާންކޮށްފި

އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޚާބުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢްލާންކޮށްފި

މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓް ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢްލާން ކޮށްފިއެވެ. އެޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން، ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަދި ޗެއަރ ޕަރސަންގެ ނައިބު (މާލީ) ހޮވުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުށީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި ވޯޓް…

އިންޓަޕޯލްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފި

އިންޓަޕޯލްގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ”އިންޓަޕޯލް” ގެ އެމްބެސަޑަރަކަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރާވައިގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާ ދެކޮޅަށް އިންޓަޕޯލުން ”ޓަރން ބެކް ކްރައިމް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންގެ އެމްބެސެޑަރުކަން ޝާޙްއާ…

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނާވައިދޫއިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނާވައިދޫއިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަދަކަމުން ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނާވައިދޫއިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިމައްސަލާގައި ނާވައިދޫއިން މިއަދު ހަވީރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު…

ދެ ގައިނީން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މާދަމާ ޚިދުމަތް ދޭންފަށާނެ – ކޭ.އާރ.އެޗް

ދެ ގައިނީން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މާދަމާ ޚިދުމަތް ދޭންފަށާނެ – ކޭ.އާރ.އެޗް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރ ޗުއްޓީ ނެގުމާގުޅިގެން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާ އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ދެ ޑޮކްޓަރުން މާދަމާ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީގައި ބަލިމީހުން ބަލަންފަށާނެކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. މި ނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން…

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އާދަމް އިބްރާޙީމް އިންތިޚާބްކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އާދަމް އިބްރާޙީމް އިންތިޚާބްކޮށްފި

ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމްގައިހުރި އާދަމް އިބްރާޙީމް އެކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބްކޮށްފިއެވެ. އެކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގައިހުރި މުޙައްމަދު ރާޒީގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް މި އޯގަސްޓްމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އޮތް އެކައުންސިލްގެ އާއްމު ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާތީ އެކައުންސިލްއަށް ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި…

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފިރިހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށަައިފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފިރިހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށަައިފި

ގަދަކަމުން ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފިރިހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ނާވައިދޫއިން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި އެރަށު ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 6 ގައި ކިޔަވަމުންދާ 12 އަހަރުގެ ދަރިވަރަކަށް އެރަށު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު ގަދަކަމުން ޖިންސީ…

ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަދަކަމުން އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި އޯގަސްޓްމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 41 އަހަރުގެ…

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ހުރި ހަމައެކަނި ގައިނީ ޗުއްޓީ ނަގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ހުރި ހަމައެކަނި ގައިނީ ޗުއްޓީ ނަގައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މިވަގުތުހުރި ހަމައެކަނި އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރ ޗުއްޓީނަގައިފިއެވެ. އެހޮސްޕިޓަލްގެ އިންޗާޖް ޚަދީޖާ ޢަލީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި އޭނާ ނަގާފައިވަނީ އަހަރީ ޗުއްޓީއެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް 30 ދުވަސް ލިބޭއިރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއެކު 45 ވަރަކަށް ދުވަސް…

Page 1 of 230123Next ›Last »