KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތަކުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށްގެންދިއަ މި ހިނގާލުމުގައި…

ޚަބަރު

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެގޮތުން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 11 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތަކުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށްގެންދިއަ މި ހިނގާލުމުގައި އެސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި، ޓީޗަރުން އަދި އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ…

ނޭޕާލަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެމެއްގައި 450 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ.

ނޭޕާލަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެމެއްގައި 450 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ.

ނޭޕާލުގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި 450 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބިންހެލުމުގައި އެ ގައުމުގެ ތާޜީޚީ އުސް ޢިމާރާތެއް ބިމާއި ހަމަވެ އާންމުން ދިރި އުޅޭ ބައެއް ގޭގެއަށް ވެސް ވަނީ ގެއްލުން…

އަމިއްލަ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީގޯނާކުރި ބައްޕަ ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަމިއްލަ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީގޯނާކުރި ބައްޕަ ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން 8 އަހަރުން ފެށިގެން ޖިންސީގޯނާކުރި ބައްޕައަކު 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހއ.އުލިގަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން އިއްޔެ ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލަ ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ހއ.އުލިގަން ރިހިމާގެ، މުޙައްމަދު އާދަމް (44އ) ގެ މައްޗަށެވެ. ދަޢުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް،…

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގި މާލީބަޔާނާބެހޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގި މާލީބަޔާނާބެހޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގި 2 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުންދީފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންން ކުރީގެ ޤައުމީ އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި މި އޭޕްރީލްމަހުގެ 21 ން 22 ށް ކުރިއަށް ގެންދިއަ…

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވޭވް ލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން  މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޒުހޫރެވެ. ވޭވްލެންތާ މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 95…

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ބިނާ ކުޅުދުއްފުށީގައި އިފްތިތާހްކޮށްފި

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ބިނާ ކުޅުދުއްފުށީގައި އިފްތިތާހްކޮށްފި

ޤައުމީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭ.ސީ.ސީ) އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމްކުރި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ބިނާ މިއަދު އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބިނާކުރެވުނު މިބިނާ އިފްތިތާހްކޮށްދެއްވީ މިއަދު ހެނދުނު 8:30 ގައި، އެސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި…

ނެއްލައިދޫ ސްކޫލްގެ މަތީސާނަވީ ގްރޭޑްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދަނީ

ނެއްލައިދޫ ސްކޫލްގެ މަތީސާނަވީ ގްރޭޑްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދަނީ

ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލްގެ އޭލެވެލް އަށް ކިޔަވަނާނެ ދަރިވަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށްދާކަމަށް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުގައި އޭލެވެލް އަށް ކިޔަވާނެ ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަހަރު…

ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި 303 މީހަކަށް ފަރުވާދިން

ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި 303 މީހަކަށް ފަރުވާދިން

ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގައި 303 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވާކަމަށް އެންސްޕާއިން ބުނެފިއެވެ. މި މަހުގެ 16 އަދި 17 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީަގއި ހިންގި މިޕްރޮގްރާމްގައި އެންޑޯކްރައިނޮލޮޖިސްޓް ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓްވަނީ 114 މީހަކު…

އިމާމަކަށްވުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިމާމަކަށްވުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހއ.ދިއްދޫ މިސްކިތުގައި އިމާމު ކަން ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމާ ގުޅިގެން އެރަށު ކައުންސިލަރަކު އިއްޔެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޖައުހަރީ ޢަލީއެވެ. ޖައުހަރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އިމާމް ކަމަކީ އޭނާ ތައުލީމް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ…

Page 1 of 273123Next ›Last »