KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ސައިކަލްތަކެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އެޑްމޭން ފިހާރަ ކުރިމަތީ ބަންޑާރަ މަގުގައި މިރޭ 10:20 ހާއިރު ހިނގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި ޖެހުން…

ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ސައިކަލްތަކެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އެޑްމޭން ފިހާރަ ކުރިމަތީ ބަންޑާރަ މަގުގައި މިރޭ 10:20 ހާއިރު ހިނގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި ޖެހުން އެއްސައިކަލް ދުއްވީ ކުޅުދުއްފުށީ ތަޤްދީރު, އަޙްމަދު އަޙްމީމް (18އ) އެވެ. އަނެއް ސައިކަލް…

ނޭކުރެންދޫގައި ބަނގުރާ ކައްކަމުން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނޭކުރެންދޫގައި ބަނގުރާ ކައްކަމުން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ.ނޭކުރެންދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ކައްކަމުންދިޔަކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަޙްމަދު މުނީޒް ނަމަކަށް ކިޔާ 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.…

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއަ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުގެ ދެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފިއެވެ. ހދ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މިހާރު ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެތެރެއިން ރަށްތަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން ބާއްވާމުންދާއިރު، ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ މި މާރޗް…

ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް

ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް

ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެސްކޫލްގައި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މި އެސެމްބްލީ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އެސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގެ މެނޭޖަރ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދެވެ. އެސްކޫލްގެ…

ކުޅުދުއްފުށީ “ކްލަބް ކޮރަލްސް” އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ “ކްލަބް ކޮރަލްސް” އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ “ކްލަބް ކޮރަލްސް” އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ހދ.ޓީޗާސް ރިސޯސް ސެންޓަރުގައި މިރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ކްލަބް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަޙްމަދު ޢާޠިފްއެވެ. ކޮރަލްސްއަކީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ކާމިޔާބުކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ބައެއްކަން ޝަރަފްވެރިމެހެމާން ޢާޠިފް…

އަންނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނަން – މިނިސްޓަރ

އަންނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނަން – މިނިސްޓަރ

އަންނަ އަހަރު ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ.އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ދެސަރަހައްދެއްގައި އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމުގެގޮތުން އަންނަ އަހަރު…

އަޕަރ ނޯތް ޔޫޓިލިޓީޒްގެ ވެރިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

އަޕަރ ނޯތް ޔޫޓިލިޓީޒްގެ ވެރިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

އަޕަރ ނޯތް ޔޫޓިލިޓީޒްގެ ޗެއާމަންއާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި އެކުންފުނީގެ ބޯޑްގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެ މައްސަަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅި އުސޫލާ ޚިލާފަށް މަގާމުގެ…

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ނާޞިރު އަދި ނައިބަކަށް ޢާޠިފް އިންތިޚާބްކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ނާޞިރު އަދި ނައިބަކަށް ޢާޠިފް އިންތިޚާބްކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ އަހަރުގެ ރައީސް އަދި ނައިބްރައީސްކަމަށް، ކުރިންވެސް އެދެމަޤާމްގައި ތިއްބެވި ދެބޭފުޅުން އިންތިޚާބްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އެކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 51 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި، 26 ފެބްރުއަރީ 2015 ވަނަ…

ބާދުޝާޙް ބޯޓްގެ ކައްކާގެ ހަށިގަނޑުގެ އެއްފަރާތް ޕެރެލައިޒްވެއްޖެ

ބާދުޝާޙް ބޯޓްގެ ކައްކާގެ ހަށިގަނޑުގެ އެއްފަރާތް ޕެރެލައިޒްވެއްޖެ

މިއަދު ހަވީރު މާލެއިން ފުރައިގެން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުންދިއަ ކުޅުދުއްފުށީ ބާދުޝާޙް ބޯޓްގެ ކައްކާގެ ހަށިގަނޑުގެ އެއްފަރާތް ޕެރެލައިޒްވެއްޖެއެވެ. އެބޯޓްގެ ކައްކާ މީހާކަމަށްވާ ކުޅުދުއްފުށީ ސާޒަލީގެ، އަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު (64އ)ގެ ވައަތް ފަރާތް ޕެރަލައިޒް ވެފައިވަނީ އެބޯޓް މިއަދު ހަވީރު ނޯތް ހާބަރުން ފުރުމަށްޓަކައި…

Page 1 of 265123Next ›Last »