KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ނޮޅިވަރަމް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ނޮޅިވަރަމް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ.ނޮޅިވަރަމް ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައި މަޤާމްގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނޮޅިވަރަމް ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމްގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ނޮޅިވަރަމް ގަހާ،…

ޚަބަރު

ނޮޅިވަރަމް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ނޮޅިވަރަމް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓެއް ހަމަޖައްސަވައިފި

ހދ.ނޮޅިވަރަމް ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައި މަޤާމްގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނޮޅިވަރަމް ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމްގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ނޮޅިވަރަމް ގަހާ، މުޙައްމަދު މައުސޫމަށެވެ. ނޮޅިވަރަމް ކޯޓްގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ ކޯޓަށާއި، ގދ. ގައްދޫ…

ސަފާ ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭ ސަޓޯ މިނިވަންވެއްޖެ

ސަފާ ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭ ސަޓޯ މިނިވަންވެއްޖެ

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބޮޑު ނެޓްވޯކްގެ ވެރިޔާ މ.ލޮނުމިދިލިގޭ އިބްރާހީމް ޝަފާޒު އަބްދުއްރައްޒާގު (ސަފާ) ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ގުލާބީގޭ އަބްދުއްސައްތާރު ޢަލީ (43އ) ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުންކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓްގައި ބާޠިލްކޮށްފިއެވެ. އެމައްސަލާގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ…

ގެމަތިން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ އައިސީޔޫގައި ނިޔާވެއްޖެ

ގެމަތިން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ އައިސީޔޫގައި ނިޔާވެއްޖެ

ހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ގެއެއް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ވެއްޓުނު ނޭކުރެންދޫ ވިނަރެސް، އަޙްމަދު ވިޝާމް (16އ) ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައި.ސީ.ޔޫގައި ފަރުވާންދެމުން ދަނިކޮށް މިރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 6 ޖަހާކަށްހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ގެއެއް މަތިން ވެއްޓުނު ވިޝާމް ނިޔާވީ މިރޭ…

ގެއެއް މަތިން ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ގެއެއް މަތިން ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ގެއެއް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ވެއްޓުނު ކުއްޖަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައި.ސީ.ޔޫގައި ފަރުވާންދޭން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 6 ޖަހާކަށްހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ވެއްޓިފައިވަނީ ނޭކުރެންދޫ ވިނަރެސް، އަޙްމަދު ވިޝާމް (16އ) އެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އެކުއްޖާ ވެއްޓިފައިވަނީ ދެބުރިއަށް…

ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތީ ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތީ ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފެންނަ ގޮތަށް ހުރެ ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ފައިވަނީ 52 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއަށް…

ވައިކަރަދޫ އެފްސީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ އެފްސީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި

ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ވައިކަރަދޫ ފުޓްބޯލް ކްލަބް (ވީ.އެފް.ސީ) ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ވީ.އެފް.ސީ ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ތިންވަނަ ޑިވިޝަން ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ދެ ވަނަ މެޗްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ނަޒާކީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް 0-1 ން މޮޅުވެގެންނެވެ. ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުނު…

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ރަބަރު ޕެކެޓަކާއެކު ކުޅުދުއްފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ލިބުނު އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތަކަ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މި ނޮވެމްބަރު މަހު 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ…

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ތިބި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށް ގެންގޮސްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ތިބި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށް ގެންގޮސްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ގެއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ތިބި ބަޔަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގެއެއް ބަލާ ފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރަން ތިއްބާ ފުލުހުންގެ…

ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނޭކުރެންދޫ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނޭކުރެންދޫ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ކޯޓް އަމުރެއްގެދަށުން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި ހދ.ނޭކުރެންދޫ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ޑްރަގް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ ނޭކުރެންދޫ ސާޒް، ޢަބްދުﷲ ރިޝީފް (25އ) އެވެ. ޢަބްދުﷲ ރިޝީފް އިތުރުން ސ.ފޭދޫ، ކޯޒީކޯނަރ އަޙްމަދު މަސްނޫމް (21އ) އާއި ޏ.ފުވައްމުލައް، މިސްކިތްމަގު ދިލްއާރާމުގެ އަޙްމަދު ސިޔާދު…

Page 1 of 253123Next ›Last »