މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

7
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/320 ރުފިޔާއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ...

އެންމެފަސް

0
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް ގެޒެޓްކޮށް، ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ...

0
ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ން 25 ށް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި، ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިޢްލާންކޮށްފިއެވެ. އެކައުންސިލުން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު އިޢްލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ މި...

ޚަބަރު

0
ފެޓްރޯލާއި، ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ކުޅުދުއްފުށީގައި އުފުލިއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ އެެތުމާ ފިއުލްއިން 11.46 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންއައި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 89 ލާރި ބޮޑުކޮށް މިހާރު ވިއްކަނީ...

ރިޕޯޓް

0
މިއަދަކީ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުނު ދުވަހެވެ. ބައެއް ދަރިވަރުން މިދުވަހަށް އިންތިޒާރުކުރަނީ އާފޮތާއި، ދަބަހާއި، ބޫޓް އަދިވެސް އެތަކެއް އެއްޗެހި ލިބޭތީއެވެ. އަދި އެއެއްޗެހި ކްލާހުގެ އެހެން ކުދިންނަށްދައްކާ ފަޚްރުވެރި...

0
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ. މިއަދާއި ގުޅިގެން ހިތަށްވެރި ވެގެންދަނީ...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އޮފީސްތަކުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ ހޯދައިފިއެވެ. ފެނަކަ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދާފައިވަނީ ރޭ ކުޅުނު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ކަސްޓަމްސްއާ ވާދަކޮށް ސީދާ 3 ސެޓުން މެޗް...

0
ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އޮފީސްތަކުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2016" ގެ ފައިނަލަށް ފެނަކަ އަދި ކަސްޓަމްސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ޓީމް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ކަސްޓަމްސް ޓީމާ ވާދަކޮށް...