މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

5
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/425 ރުފިޔާއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ...

އެންމެފަސް

1
ހދ.ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ފަޅުތެރޭގައި 2 ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްވެ އެ 2 ލޯންޗް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މިއަދު އިރުއޮށްސި 6:05 ހާއިރު ހިނގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި ޖެހިފައިވަނީ މަރިޔާޒް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުޅުދުއްފުށީ ލޯންޗަކާއި، ހިރިމަރަދޫ ލޯންޗެއްކަމަށް...

0
ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބާާއްވާ އިންޓަރ އޮފީސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް އޫރީދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގެ ވޮލީ ކޯޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ފެށި...

ޚަބަރު

2
ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވުމަށް ހަނިމާދޫއަށް ގެންދިއަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓްގައި ބަލިމީހުން މަޑުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޫމްގައި ރޭ ފަތިހު ނިޔާވެފައިވަނީ...

ރިޕޯޓް

0
ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި 3 ނޮވެމްބަރގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއަށް 27 އަހަރު ފުރުނީއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ތަމަޅަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކާއި، ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތި ކުރުވި ހަމަލާގެ...

1
ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢާ އެންމެ ގުޅޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނެކޭ ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. މިހާ ހިސާބުން އެޤާނޫނުގެ މުހިންމު ބަޔަކަށް ބަލާލާނަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 1/2012 ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބޮޓްސްވާނާއަށް ޓްރެއިނިންގއަށް ފޮނުވާ އެތްލީޓުންގެތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ އެތްލީޓަކު ހިމެނިއްޖެއެވެ. މިޓްރެއިނިންގއަށް ފޮނުވުމަށް އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އިން ހޮވާފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ އެތްލީޓުންނަކީ ޙުސައިން ރިޒާ، ހިރި އަދި އަޙްމަނދު އަނޫފް މުޙައްމަދު،...

0
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރެޑްބުލް ވިނިންގ ފައިވް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ރައުންޑްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގް ހޯދައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް އެރީނާގައި އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގެ...