މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

2
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/300 ރުފިޔާއެވެ. ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ބްލޮކް ނުނަގާނަމަ -/250 ރުފިޔާ އެވެ. ޓިކެޓެއްގެ އަގަށް %6 ޖީއެސްޓީ އިތުރުވާނެއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722...

އެންމެފަސް

0
މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 5 ރަބަރު ޕެކެޓާއެކު ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ...

0
ރާއްޖެ މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި ޖިހާދުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު ދަތުރުކުރެއްވި "ކަޅުއޮށްފުންމި" އާ އެއްގޮތް އުޅަނދެއް ބަނުމަށް ހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ރުކެއް ކަނޑަނިކޮށް ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު މެންދުރެއްހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި އަނިޔާވީ ނޭކުރެންދޫ ސަންބީމްވިލާ،...

ޚަބަރު

0
ހއ.އިހަވަންދޫއިން ވަދާ ނުކުމެ އުޅުން ދޯންޏެއް ފަރަކަށް އަރައި، ބަނޑުން ޖަހާލައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 4:30 ހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ފަރަށް އަރައި، ބަނޑުން ޖަހާލާފައިވަނީ އަޒުމް ނަމަކަށްކިޔާ ދޯންޏެކެވެ. އެދޯނި އަރާފައިވަނީ ހއ.ހުވަހަންދޫ ހުޅަނގު ފަރާތު...

ރިޕޯޓް

0
މިދުވަސްވަރު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކީ ޒަކާތުގެ ވާހަކައެވެ. ރާއްޖޭގައި ޒަކާތް ނެރެނީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް އެއްބަޔަކު ބުނާއިރު، ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ޒަކާތް ނެރެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން...

0
އެއްސަހަރެއްގައި މީދަލުގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ކައްކާ ހުރިހާ ކާތަކެތި ކަނީއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް އުނދަގޫކުރަނީއެވެ. ދަނޑުބިންތައް ހަލާކުރަނީއެވެ. އެސަހަރުގެ މީހުން މީދާ ބޭސްލާ، ކާތަކެތި ފޮރުވާ، އެތައް ކަމެއް ކޮށްގެންވެސް މީދަލެއް ރަށުން...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޕެރަ ބައިބަލާ ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަންގަނޑު ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަންގަނޑު ހޯދީ މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި މިދިއަ އަހަރުގެ ރަނަރަފް ނިއުއޭޖާ ވާދަކޮށް ގަދަ ހިފުމަަށް...

0
ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ޕެރަ ބައިބަލާ ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް ނިއުއޭޖް އަދި މަންގަނޑު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އަމީރު އަމީން ސްކޫލާދިމާ ހިއްކި ބިމުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެ ދެޓީމްވެސް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ...