މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

7
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/320 ރުފިޔާއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ...

އެންމެފަސް

1
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އޮފީހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމްކޮށް އަންނަ މަހު ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނެކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން ޢަލީ މިހެން ވިދާޅުވީ "އަހުލު" ގެ ނަމުގައި އެކުންފުނިން ހދ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ...

0
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދިއަ ޓެލެތޯނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބެހެއްޓި ފަންޑް ފޮށިތަކުން 170 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލާއި، ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި...

ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

0
ޕީޕީއެމްގެ "ރުމާލު 2" ޖަގަހައިގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް އިބްރާޙީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ މިހާތަނަށް ވެސް ތަރައްޤީ ނުވެ އޮތީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...

0
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވެ އެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށްވެ، އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި އޭރު ތިއްބެވި ދެބޭފުޅުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ކުޅުދުއްފުށީ ޑަބްލިޔު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީއާއި ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ހޭންޑްބޯލް ކޯޗުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހދ.އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ޑަބްލިޔު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީއިން ބުނެފިއެވެ. އެއެކަޑަމީގެ މަސްއޫލްވެރިއެއްކަމަށްވާ އައުޝަން މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި...

0
ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޕެންޓަގްރާމް ހިރަފުސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މިއޯގަސްޓް 1 އިން 24 އަށް ހިރަފުސް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި 10 ޓީމެއް ވާދަކުރާއިރު، މުބާރާތުގެ...