މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

7
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/320 ރުފިޔާއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ...

އެންމެފަސް

0
ހދ.ހަނިމާދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހަނިމާދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަންއުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖަންސްއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި...

0
ކުޅުދުއްފުށީގައި މޭވާއާއި، ތަރުކާރީ އަދި ފިނިކުރި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ ފޯރސިކްސް ފިހާރައިން އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެފިހާރާއިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެފިހާރައިން އިއްޔެ ތަޢާފަރްކުރި އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް، އެފިހާރައިން...

ޚަބަރު

0
އަހަރުގެ ބޮޑު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ކުޅުދުއްފުށީ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެންވިޝަން އަދި ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ މިފިލްމް ކުޅުދުއްފުށީ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 އޮގަސްޓްވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ފޯސިކްސް...

ރިޕޯޓް

0
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވެ އެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށްވެ، އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި އޭރު ތިއްބެވި ދެބޭފުޅުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ...

1
ރީތި ވުމާއި، ރީތި ކުރުމަކީ ބައެއް މީހުން ވަރަށް ކުރާ ހިތުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ފިލްމް މަލިކާގެ މެކަޕް އާޓިސްޓް ކުޅުދުއްފުށީ އިނގުރުގެ، ހަފްސާ ސަޢީދު (ހަފޫ) އަކީ ބިއުޓީގެ...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ ގްރޫޕް 1 ގައި މިލަންދޫ ބަލިކޮށް މާޅޮސް ޓީމުން މޮޅަކާއެކު މުބާރާތް ފަށަފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މިމެޗް މާޅޮސް ޓީމުން...

0
އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ ގްރޫޕް 1 ގެ ފުރަތަމަ މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން އޭދަފުށީ ޓީމާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމް ބައްދަލުކުރި މިމެޗްގައި ދެ ޓީމުންވެސް ދައްކާފައިވަނީ...