މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

1
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/300 ރުފިޔާއެވެ. ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ބްލޮކް ނުނަގާނަމަ -/250 ރުފިޔާ އެވެ. ޓިކެޓެއްގެ އަގަށް %6 ޖީއެސްޓީ އިތުރުވާނެއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722...

އެންމެފަސް

0
ރާއްޖޭގައި ޑެންގޫ ހުން ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކޮށް ޑެންގޫ ހުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓާސްކްފޯސްއެއް އެކުލަވާލައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަޕްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓާއި، ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ހމެނޭގޮތަށް...

0
ކުޅުދުއްފުށިން މަހަށް ނުކުމެ އުޅުން ދޯންޏަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ރޭ މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނިކޮށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ "ހީރާ" ދޯނީގެ ފަޅުވެރިޔެއްކަމަށްވާ ކުޅުދުއްފުށީ، މެނީ ގޯލްޑް ޙޫސެއިން ޢަލީ(66އ) އެވެ. ޙުސެއިން ޢަލީ މަރުވެގެން...

ޚަބަރު

0
ހދ.ނޮޅިވަރަމްގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ރޭ ދަންވަރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފައި ވަނީ އެ ރަށު މާވިލަ،...

ރިޕޯޓް

0
ވިއްސާރަވެ ރަށުތެރޭގައި ފެން ބޮޑުވުމުން ހަނދާންމިވީ ކުޅުދުއްފުށީ ފެން ހިންދާ ނިޒާމްގެ މަތިންނެވެ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓައި ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ...

0
"ދަރިންނަށް އަޅާލުމާއި، އެކުދީންގެ މެދުގައި އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުން" ވަރަށް މުހިއްމު މަޢުލޫއެކެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގެ މަޢުލޫއެވެ. ޚުޠުބާގައި މަޢުލޫއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. އުފެދޭ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވައިދޭއިރު،...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
މިނިވަން 50 ސީޕީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ) އިން ހޯދައިފިއެވެ. ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެސްއޯ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މިއަދު...

0
މާދަމާ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން 50 ސީޕީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މި މެޗުގައި ވާދަކުރަނީ ޕީސް މޭކަރސް އާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެސްއޯ އެވެ. ޕީސް މޭކަރސް ފައިނަލުން ޖާގަ...