މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

7
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/320 ރުފިޔާއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ...

އެންމެފަސް

1
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިންޑިޔާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލްފްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެންއައިއައި) އާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި...

0
ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ޔޫތް ސެންޓަރަކީ މަދު ވަސީލަތްތަކަކާއެކު ޤާއިމްކުރެވޭ ސެންޓަރަކަށްވާތީ އެކަން ޔޫތް މިނިސްޓަރގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިރިތިޝާމް އަދާމްއަށް...

ޚަބަރު

0
އިއްޔެ ދުވާލުގެ ވަގުތެއްގައި ކާން ތިބި ދެ މީހަކު ހދ.ނެކުރަންދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 24 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހުންގެ ބަންދުގެ...

ރިޕޯޓް

0
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓާލާ މި މެއިމަހު ހަވާލުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މިއަދަކީ މެއި މަހުގެ ފަހު ދުވަހެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ...

1
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ (އެސް.ޓީ.އޯ) ގެ ފިހާރައެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވުނީ ރައްޔިތުން އެކަމަށް ބޭނުންވެގެން އުޅޭތާ އެތަކެއް ދުވަހެއް ފަހުން 31 އޮގަސްޓް 2011 ގައެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖެތެރޭގައި ފިހާރަތަށް...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ހދ.އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް މިއަދު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރާއި، ހަނިމާދޫއާއި، ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން ނެއްލައިދޫގައެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި...

0
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޒޯން އެކެއްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗް ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ހއ.ހޯރަފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މިމެޗް ހދ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަން ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމް ކާމިޔާބުކުރީ ހއ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަން މާރަންދޫ ޓީމާ ވާދަކޮށް...