މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

7
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/320 ރުފިޔާއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ...

އެންމެފަސް

0
ރާޅު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހދ.ކުރިނބީ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށިން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގެ އުދައާ ގުޅިގެން ރާޅުބޮޑުވެ، ކުރިނބީ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށިން ބައެއް ވެއްޓިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ކުރިނބީ ބަނދަރުތެރެ ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން...

0
ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުން މަހްދީ ޝާހިދު އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. މަހުދީ އިސްތިއުފާދެއްވިކަން ހާމަކުރައްވަމުން މިރޭ އެސްކޫލްގައި ބޭއްވި އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އާމިނަތު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ މަހުދީ އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން...

ޚަބަރު

0
އީއެސް އެންޓަޓައިންމަންޓުންގެ "މަލިކާ" އަންނަ މާރޗް މަހުގެ 2 އަދި 3 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި އަޅުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފިލްމްގެ ޓިކެޓް "ފޯމިކްސް" ފިހާރައިން 100 ރުފޔާއަށް ވިއްކަމުންދާއިރު، ކުޅުދުއްފުށީ ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި މަލިކާ މިއަޅުވަނީ މާލޭގައިވެސް...

ރިޕޯޓް

0
ރާއްޖެގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން މިއަދު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭނެ ދެ ނުކުތާއަކީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓާއި، ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވާހަކައެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކަށް ވައިގެ މަގުން ފަސޭހައިން...

0
ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެވެ. ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ނިސްބަތްވެސް ގިނަ ރަށެކެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ހަދާފައިވާ ކުނިކޮށި ހުންނަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އިންވެގެން ރަށުގެ އިރު...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އޮފީސްތަކުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ ހޯދައިފިއެވެ. ފެނަކަ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދާފައިވަނީ ރޭ ކުޅުނު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ކަސްޓަމްސްއާ ވާދަކޮށް ސީދާ 3 ސެޓުން މެޗް...

0
ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އޮފީސްތަކުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2016" ގެ ފައިނަލަށް ފެނަކަ އަދި ކަސްޓަމްސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ޓީމް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ކަސްޓަމްސް ޓީމާ ވާދަކޮށް...