މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

7
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/320 ރުފިޔާއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ...

އެންމެފަސް

0
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާޙީމް މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މެޑިކާ އޮސްޕިޓަލްގައި ޤާސިމް އެޑްމިޓްކުރީ ނޭވާ ކުރުވެ، މެއަށް އުނދަގޫވާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކެވުމަށް ވަޑައިގަތުމުން ދާދި ދެންމެއަކުއެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް...

0
32 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ހދ.އަތޮޅު ތަމްޞީލް ކުރާނެ ދަރިވަރުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި، ހދ.އަތޮޅުން ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވުނު އޮޑިޝަންގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.  އެގޮތުން ޤައުމީ...

ރިޕޯޓް

0
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިންޑިޔާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓާލާ މި މެއިމަހު ހަވާލުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މިއަދަކީ މެއި މަހުގެ ފަހު ދުވަހެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ...

2
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ (އެސް.ޓީ.އޯ) ގެ ފިހާރައެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވުނީ ރައްޔިތުން އެކަމަށް ބޭނުންވެގެން އުޅޭތާ އެތަކެއް ދުވަހެއް ފަހުން 31 އޮގަސްޓް 2011 ގައެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖެތެރޭގައި ފިހާރަތަށް...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ހިރަފުސް ކަޕްގެ މިއަހަރުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކަށް ޕެންޓަގްރާމް ފިހާރަ ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ހިރަފުސް ކަޕް 10 ގެ ގުރުއަތުލުމަށް ހިރަފުސް ދަނޑުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ މެއިން ސްޕޮންސަރއާ...

1
އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް ބުރުގެ ގްރޫޕް އެކެއްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ކުޅުދުއްފުޓާއި, އޭދަފުށި އަދި ގްރޫޕް ދޭއްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ތިނަދޫއާއި ކުޑަހުވަދޫ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ގްރޫޕް 1 ގައި ހިމެނެނީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،...