މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

2
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/300 ރުފިޔާއެވެ. ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ބްލޮކް ނުނަގާނަމަ -/250 ރުފިޔާ އެވެ. ޓިކެޓެއްގެ އަގަށް %6 ޖީއެސްޓީ އިތުރުވާނެއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722...

އެންމެފަސް

0
ހދ.ނޮޅިވަރަމަށް ވަންނަން އުޅުން ދޯންޏެއް އެރަށު ނެރާދިމާ ކަނޑުތޮއްޓަށް އަރައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 7 ޖަހާކަށްހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި އަރާފައިވަނީ ރ.އަލިފުށީ ދޯންޏެކެވެ. ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ ދޯނި...

0
ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯރ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމް (އައި.އެފް.އީ.އެސް) ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2 ވަނަ ޑިމޮކްރަސީ ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކޭމްޕް އޮންނާނީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 ން...

ޚަބަރު

0
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ފަންސާސް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ރޭ 12:00 ގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ...

ރިޕޯޓް

0
މިދުވަސްވަރު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ އެއްވާހަކައަކީ ޒަކާތުގެ ވާހަކައެވެ. ރާއްޖޭގައި ޒަކާތް ނެރެނީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް އެއްބަޔަކު ބުނާއިރު، ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ޒަކާތް ނެރެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން...

0
އެއްސަހަރެއްގައި މީދަލުގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ކައްކާ ހުރިހާ ކާތަކެތި ކަނީއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް އުނދަގޫކުރަނީއެވެ. ދަނޑުބިންތައް ހަލާކުރަނީއެވެ. އެސަހަރުގެ މީހުން މީދާ ބޭސްލާ، ކާތަކެތި ފޮރުވާ، އެތައް ކަމެއް ކޮށްގެންވެސް މީދަލެއް ރަށުން...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ކުޅުދުއްފުށީ ހިރަފުސް ދަނޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ހިރަފުސް ކަޕް 8 ފެށިއްޖެއެވެ. ހިރަފުސް ދަނޑުގައި އިއްޔެ ފެށި މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ އެފްޓީ ބީސް އަދި ބްލެކް ޑަސްޓްއެވެ. މި މެޗް 3-2 ން...

0
ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޕެރަ ބައިބަލާ ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަންގަނޑު ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަންގަނޑު ހޯދީ މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި މިދިއަ އަހަރުގެ ރަނަރަފް ނިއުއޭޖާ ވާދަކޮށް ގަދަ ހިފުމަަށް...