މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

6
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/425 ރުފިޔާއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ...

އެންމެފަސް

1
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓާލާއި، އެއަރޕޯޓް ނިންމާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލެމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އަދި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު ނިޙާން ޙަސަންމަނިކު ވިދާޅުވެއެއްޖެއެވެ. އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ކުރެއްވި...

0
ހދ.ހަނިމާދޫ ސްކޫލްގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އަންނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާހިސާބުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމަށް އެމިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ...

ޚަބަރު

2
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އަންނަ މަހު ފެށޭވަރުވާނެކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ގދ.ތިނަދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއިއެކު، ދެން...

ރިޕޯޓް

3
ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނަކީ ނިކަން ގޮތެއްގައި ތިބޭބައެކެވެ. މުޅިރާއްޖެ ސިޔާސީ ވީނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށި ތަފާތުވާނެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިނގާނީ އާންމުގޮތެއްގައި ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރުއެވެ. ސިޔާސީގޮތުން ބޮޑު ދެފިކުރަށް ބެހިފައި އޮތްނަމަވެސް އެމީހުންނަކީ އާންމު...

0
ފުޓްބޯޅައަކީ މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް އެއްވަނަ ކުޅިވަރުގެގޮތުގައި އޮތް ކުޅިވަރުކަމާމެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ. 90 ގެ އަހަރުތަކަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި އެންމެ ގަދަ ދުވަސްވަރުކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. މުޅި ހދ.އަތޮޅުގައިވެސް އެކަންއޮތީ އެގޮތަށެވެ. އަތޮޅު މުބާރާތާއި،...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހދ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަނިމާދޫ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ހަނިމާދޫ ޓީމް ޗެމްޕިއަކަން ހޯދާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމާ ވާދަކޮށް 9-0...

0
އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހދ.އަތޮޅުގެ 8 ވަނަ މެޗް 1-1 ން އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ކުޅުދުއްފުށީ އަދި ނޭކުރެންދޫއެވެ. މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާފައިވަނީ 29...