މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

2
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/300 ރުފިޔާއެވެ. ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ބްލޮކް ނުނަގާނަމަ -/250 ރުފިޔާ އެވެ. ޓިކެޓެއްގެ އަގަށް %6 ޖީއެސްޓީ އިތުރުވާނެއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722...

އެންމެފަސް

0
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމްކުރާ ހައި ކޯޓްގެ ގޮފީ ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ތަންތަނަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާގެ އަދަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން...

0
ރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމަށްވާ "އެހީ ޖަމްއިއްޔާ"ގެ ފަރާތުން ހދ.ނޭކުރަންދޫގައި ޔަތީމް ޚާނާއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ބޭރުގެ އެހީ ހޯދައިގެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޔަތީމް ޚާނާ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް 26...

ޚަބަރު

0
"ކޮފީ ވިތް ޓީމް ކޭއެލް" ގެ ނަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވްގެ ފަރާތުން ހަފުތާއަކު ކޮފީއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންއެއް ފަށައިފިއެވެ. ކޭއެލްއިން މަޢުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ފޭސްބުކް ޕޭޖް (https://facebook.com/kulhudhuffushilive) ގައި އެންމެ ގިނަ ކޮމެންޓްކޮށްގެން، ޚަބަރުތަކަށް ލައިކްކޮށްގެން އަދި ޚަބަރުތައް...

ރިޕޯޓް

0
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި "ފުނަ" މިނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއަ ޘާޤާފީ އީދަކީ ނުވަތަ ކުޅިވަރުތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ރޫހް އާލާކޮށް، ނެތެމުން އުވެމުންދާ...

4
ހދ.އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅެވެ. ފަންސަވީހަކަށްހާސް އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް އާބާދީހާ ބޮޑު ނުވިނަމަވެސް އުއްމީދުތަކެއް އޮންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. އެކިދާއިރާތަކުން ލިބުމަށް އެދޭ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވަރުތަކެއް...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ކުޅުދުއްފުށީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ "ސްޕޯޓްސް މީޓް 2015" އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި މި އޮގަސްޓްމަހުގެ 19 އަދި 20 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދާ މި މީޓްގައި އެސްކޫލްގެ ބޭބީ ނާސަރީގެ 104 ދަރިވަރުންނާއި,...

2
18 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރި ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް އަދި ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ އެތްލެޓިކްސް ޓީމުން ބައެއް އިވެންޓްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ޓީމުން ހޯދި...