މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

7
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/320 ރުފިޔާއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ...

އެންމެފަސް

1
ލިޔުނީ: މުނާ މުޙައްމަދު ސަރުކާރު ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބަދަލުގައި ފައިދާ ހޯދުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ގައުމެއްގެ ވިޔަފާރިއާ ސިނާއަތްތައް އަމިއްލަކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭގޮތަށް އޮންނަ އިގްތިސާދީ ނިޒާމަށް ކެޕިޓަލަޒަމް އޭ އިނގިރޭސިބަހުން ކިއައެވެ. އޭގެ...

0
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދެމުން އަންނަ ތިލަދެކުނު ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމު މިއަހަރު ފަސް ފަރާތަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ހޯލްގައި މިރޭ އޮތް ތިލަ ދެކުނު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ...

ޚަބަރު

0
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ޔަގީން ވެއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ 5 ގޮޑިއަށް ވާދަކުރުމަށް ޓިކެޓް ދޭނެ ފަރާތްތަށް ހޮވުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި 6 ފަރާތެއް ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. ޓިކެޓް ލިބުނު 5 ކެނޑިޑޭޓުން:- އަޙްމަދު...

ރިޕޯޓް

0
ދިވެހީންގެ މަދުބަޔަކު ބޭރުގެ ޖަމާޢަތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓު ޙަމަލާއިން މި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ދުޝްމަނުނަށް ޙަމަލާ ދެއްވުމަށް ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވި ބަޑި...

0
ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަކީ އިންސާނީ ނުހަނު މަތިވެރި ވާޖިބުތަކެކެވެ. ޤައުމީ ވާޖިބުތަކެކެވެ. ދީނީގޮތުންނާއި ފަރުދީގޮތުން ނުހަނު ޒިންމާދާރު ވާޖިބުތަތަކެވެ. މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި މުދައްރިސްކަމާއި އަދިވެސް ތަފާތުގޮތްތޮތުން ސީދާ މުޖުތަމަޢުއާއި ގުޅުންހުރި...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އޮފީސްތަކުގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2016" ގެ ފައިނަލަށް ފެނަކަ އަދި ކަސްޓަމްސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ޓީމް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ކަސްޓަމްސް ޓީމާ ވާދަކޮށް...

0
ސޭމް ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް 2016 ޗެމްޕިއަންކަން ޝަޓްލް ބްލާސްޓަރ ހޯދައިފިއެވެ. ޝަޓްލް ބްލާސްޓަރ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދާފައިވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި 3-1 އިން ޑްރީމް ޓީމް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. 36 ކުޅުންތެރިން...