27- ނިޞާބު އަހަމަވެ އަހަރުވުމުން ވިޔަފާރި މުފާ ނުވަތަ ފައިސާއިން މުދަލުޒަކާތަށް ނެރެންޖެހޭނީ ކިހާވަރެއް؟

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.