28- ޢަރަފާތުގެ އަހުލުވެރިންނާމެދު ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ފަޚުރުވެވޮޑިގަންނަވާ ވަގުތަކީ ކޮބައި؟

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.