އެންމެފަސް

0
މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމްއޭއެމް) އިން އައު ބިޒްނަސް ސްކޫލެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތު ގައި މިސްކޫލް ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސްޓޭޓް...

އާދަމް އިސްމާޢިލް ލީގު