އެންމެފަސް

0
ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން މިމަހު 28 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުއްލަތީފް ޙަސަން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި ބައްދަލުވުން އޮންނަނީ މިމަހު 28 ވަނަ ދުވަހުގެ...

ޒިގްޒެގް އޮފީސް ފުޓްސަލް